Regelverk - 27/2016

Transitt av fangster fra EU-land

Regelverk 27/2016
Erstatter: Rundskriv nr 16/2014 |
Erstattet av: 13/2023 |
Gyldig fra 01.09.2016 |
Gyldig til 11.05.2023

Vi viser til vårt rundskriv nr 16/2014, hvor det framgår krav til at også fangster fra EU-fartøy i en periode skulle omsettes gjennom salgslag.

Nærings- og Fiskeridepartementet har nå i forskrift av 29. juni 2016, med ikrafttreden 1. september 2016, fastsatt regelverk for transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy. Her framgår at viltlevende marine ressurser ilandbrakt fra «fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union», fra nevnte dato kan skje uten omsetning gjennom fiskesalgslag.

Unntaket er som tidligere begrenset til kvanta som ilandføres på nærmere angitte steder og til virksomheter Fiskeridirektoratet har godkjent til dette formål, det som i forskriften benevnes agent. Det er videre et vilkår at slike kvanta ikke er fortollet i Norge, og at de transitteres i samsvar med lov av 21. desember 2007 nr 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven.

Landede kvanta skal av mottaker/agent føres på landingsseddel, jfr forskrift av 6. mai 2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. Landingsseddel oversendes Norges Råfisklag umiddelbart etter utfylling (elektronisk). Opplysninger om transitt skal følge landingsseddel.

Av hensyn til korrekt og smidig behandling av slike fangster i salgslagets rutiner, anmoder vi om at rederiet eller dennes norske kontakt sender forhåndsmelding merket «Transitt», jfr vedlegg, til Norges Råfisklag om landingstidspunkt, -sted og opplysninger om fartøy og fangst.

Norges Råfisklag vil på bakgrunn av nevnte rapportering/merking sørge for at slike kvanta holdes utenom salgslagets omsetning, og blir registrert og loggført som transitt.

Dersom kvanta innmeldt/seddelført for transitt helt eller delvis omgjøres for omsetning til norsk kjøper, skal dette skje i h.h.t. §6 i forskriften av 21. juni 2016. Slike kvanta må omsettes i samsvar med salgslagets forretningsregler og rundskriv, til kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og registreres på sluttseddel. Omtalte kvanta tillates ikke fristilt fra lager (i forskriften kalt agent) før Norges Råfisklag’s godkjenning foreligger. Ansvar for oppfølging av dette punkt pålegges agent, som også kan bli avkrevd dokumentasjon på mottatte kvantas destinasjon.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag