Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven
Gyldig fra 01.07.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger, jf. Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) § 5 - Norges Råfisklags arbeid for å ivareta bærekraft, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt og hos våre leverandører

1.    Om virksomheten

Norges Råfisklag (Råfisklaget) er ett av fem fiskesalgslag som i medhold av fiskesalgslagsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av villfanget fisk og annen sjømat i Norge. Norsk Villfisk er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene (norskvillfisk.no). Fire av salgslagene, med Råfisklaget som det største, ivaretar omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr, småkval og tang og tare. 

Langs norskekysten fra grensa mot Russland i nordøst har salgslagene geografisk ansvar i følgende rekkefølge; Råfisklaget, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi), Vest-Norges Fiskesalslag og Fiskehav. Omsetningen av pelagiske fiskearter (sild, makrell, lodde mv.) er samlet under det landsdekkende Norges Sildesalgslag.  

Råfisklagets område strekker seg fra og med Finnmark til og med Nordmøre. Salgslaget har hovedkontor i Tromsø og regionkontorer i Svolvær og Kristiansund.  

Råfisklaget organiserer en stor og viktig markedsplass for bærekraftig villfanget sjømat. Råfisklaget legger til rette for omsetning av fangstene og garanterer fiskerne oppgjør. Gjennom dokumentasjon og ressurskontroll sikres trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.  

I 2023 ble det i Råfisklagets område omsatt 1.165.750 tonn villfanget sjømat (rund vekt) til en samlet verdi av 17,8 milliarder norske kroner. 

Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar på alvor. Råfisklaget er en viktig aktør i fiskerinæringen og våre tjenester er vitale for fiskerinæringens svar på bærekraftsutfordringene ved at vi, gjennom omsetning, oppgjør og kontroll med ressursene, bidrar til å dokumentere at sjømaten er lovlig fanget og omsatt, og at dette skjer under anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettighetene. 

2.    Aktsomhetsvurderingene

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og arbeidet med å oppfylle kravene som følger av loven er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser der det er brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det følger av åpenhetsloven § 4, 1. ledd a) at Råfisklaget må sikre at vi har retningslinjer og rutiner for å sikre våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven og prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. 

Råfisklaget har lang historie og tradisjon for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for sine ansatte, og vi legger vekt på å velge leverandører og forretningsforbindelser som tar samme hensyn. Råfisklagets styre har arbeidet med åpenhetsloven siden 2022 og lovens krav er nå forankret i våre prosedyrer og retningslinjer, så vel internt som i avtaler som inngås med eksterne parter. I vårt arbeid med åpenhetsloven har vi bevissthet om lovens tematikk i vår bedriftskultur ved å ha dialog om dette med våre medarbeidere - både på samlinger med alle ansatte og avdelingsvis.

Åpenhetslovens krav er også innarbeidet i våre skrevne retningslinjer og gjort til tema blant avdelingsledere samt andre som inngår avtaler med eksterne leverandører og forretningsforbindelser. Dette er Råfisklagets sentrale dokumentasjon i tilknytning til vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

-    Årlig bærekraftsrapport
-    Etiske retningslinjer
-    Varslingsregler
-    Innkjøpsveileder
-    HMS-håndbok
-    Personalhåndbok
-    Miljøfyrtårnsertifisering
-    Leverandørerklæringer fra fiskere på «Min Side» på vår hjemmeside; rafisklaget.no

3.    Risiko for negative konsekvenser i aktsomhetsvurderingene

Kartlegging av leverandører og samarbeidspartnere samt mer systematisk innhenting av informasjon, danner grunnlag for risikokartlegging og oppfølging av våre forbindelser slik at vi aktivt kan forebygge og begrense negative konsekvenser. Kartleggingen skal gjøres i tråd med Råfisklagets innkjøpsveileder og foregår pr. i dag på e-post eller i fysiske møter. Den som har dialog med leverandøren, er ansvarlig for at åpenhetslovens krav er ivaretatt når det inngås kontrakt eller avtale. Kartleggingen av leverandører skal lagres i vårt regnskapssystem Xledger.
 
I Råfisklagets leverandørkjede er det spesielt rettet fokus mot reklameartikler og annet som er produsert i risikoområder, i tillegg til varer og tjenester kjøpt fra bransjer med lavtlønnsprofil og stor grad av deltidsansettelser. 

Det er avdekket brudd på arbeidstakerrettigheter hos en av våre leverandører i renholdsbransjen. Som en konsekvens av dette valgte Råfisklaget å avslutte kontraktsforholdet.

4.    Tiltak og resultater

Fiskesalgslagsloven legger føringer for organisering av førstehåndsmarkedet, og dermed også forholdet mellom fisker, salgslag og fiskekjøper. Salgslagene forvalter en markedsplass for omsetning av råstoff i første hånd, hvor fiskere og kjøpere er brukere av tjenesten med hensikt om å inngå avtaler om kjøp og salg seg imellom. På mange måter kan fiskesalgslagene sammenlignes med en børs eller et auksjonshus, hvor fisker betaler en avgift for å ha tilgang til å legge sine råvarer ut for salg. 

Salgslagene har ikke på noe (tids)punkt eierskap over råvaren, og heller ikke risikoen ved avhendingen av varen. Fiskere og fiskekjøpere er derfor ikke en del av salgslagenes leverandørkjeder. Vi ønsker likevel å bruke vår sentrale posisjon i fiskerinæringen til å påvirke og bidra i positiv retning når det kommer til ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Råfisklaget har derfor, i samarbeid med øvrige salgslag, Catch Certificate, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge utviklet en portal for leverandørerklæringer fra fiskerne for en praktisk tilgjengeliggjøring når fiskeindustribedriftene (kjøperne) gjør sine aktsomhetsvurderinger og ber om leverandørerklæringer fra aktører i fiskeflåten.

Ved publisering og omtale av denne løsning retter vi også fokus mot viktigheten av å redusere risiko for negative konsekvenser i fiskeflåten. Portalen har vært under utvikling i 2023 og forventes å være i drift fra april 2024.

5.    Informasjon

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Råfisklaget håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. åpenhetslovens § 6, kan du lese mer om Samfunnsansvar her eller ved å kontakte oss på firmapost@rafisklaget.no 

 

Norges Råfisklag
Rolf Guttorm Kristoffersen
Styreleder
Svein Ove Haugland
Administrerende direktør
Norges Råfisklag