Regelverk - 13/2023

Transitt av fangster fra EU-land. Presisering vedrørende fangstens destinasjon.

Regelverk 13/2023
Erstatter: 27/2016 |
Erstattet av: 22/2023 |
Gyldig fra 12.05.2023 |
Gyldig til 13.09.2023

Teksten i rundskrivet her er en gjentakelse av regelverk inntatt i rundskriv nr 27/2016, men med presisering vedrørende fangstens destinasjon som framgår i rundskrivets siste avsnitt.

Nærings- og Fiskeridepartementet har i forskrift av 29. juni 2016, med ikrafttreden 1. september 2016, fastsatt regelverk for transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy. Her framgår at viltlevende marine ressurser ilandbrakt fra «fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union», fra nevnte dato kan skje uten omsetning gjennom fiskesalgslag.

Unntaket er som tidligere begrenset til kvanta som ilandføres på nærmere angitte steder og til virksomheter Fiskeridirektoratet har godkjent til dette formål, det som i forskriften benevnes agent. Det er videre et vilkår at slike kvanta ikke er fortollet i Norge, og at de transitteres i samsvar med lov av 21. desember 2007 nr 119 om toll og vareførsel (tolloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven.

Landede kvanta skal av mottaker/agent føres på landingsseddel, jfr forskrift av 6. mai 2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. Landingsseddel oversendes Norges Råfisklag umiddelbart etter utfylling (elektronisk). Opplysninger om transitt skal følge landingsseddel.

Av hensyn til korrekt og smidig behandling av slike fangster i salgslagets rutiner, anmoder vi om at rederiet eller dennes norske kontakt sender forhåndsmelding merket «Transitt», jfr vedlegg, til Norges Råfisklag om landingstidspunkt, -sted og opplysninger om fartøy og fangst.

Norges Råfisklag vil på bakgrunn av nevnte rapportering/merking sørge for at slike kvanta holdes utenom salgslagets omsetning, og blir registrert og loggført som transitt.

Dersom kvanta innmeldt/seddelført for transitt helt eller delvis omgjøres for omsetning til norsk kjøper, skal dette skje i h.h.t. §6 i forskriften av 21. juni 2016. Slike kvanta må omsettes i samsvar med salgslagets forretningsregler og rundskriv, til kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og registreres på sluttseddel. Omtalte kvanta tillates ikke fristilt fra lager (i forskriften kalt agent) før Norges Råfisklag’s godkjenning foreligger. Ansvar for oppfølging av dette punkt pålegges agent, som også kan bli avkrevd dokumentasjon på mottatte kvantas destinasjon.

Presisering vedrørende fangstens destinasjon

I en periode fra 11.11.2021 har det ikke vært krav om at fangst fra EU-fartøy landet i Norge må ha destinasjon EU-land for å omfattes av transittordningen. Dette ble kunngjort i vårt brev av nevnte dato til nøytrale fryselager, etter presisering fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Departementet har nå vurdert saken på ny, og er kommet til følgende konklusjon i brev av 10.5.2023 til Norges Råfisklag:  

Vi har foretatt en ny vurdering av spørsmålet, og kommet til at det foreligger et vilkår om destinasjon etter utførsel fra Norge for adgang til transittordningen.

Vi baserer denne tolkningen på forskriftens systematikk, ordlyden i den bilaterale fiskeriprotokollens artikkel 2 tredje ledd, felles erklæring mellom EU og Norge datert 9. desember 2005, og note verbale No. 1/06 av 23. februar 2006 fra den norske delegasjonen til EU-Kommisjonen. Dette innebærer at det er et krav at viltlevende marine ressurser fangstet av EU-fartøy som ønsker å benytte seg av transittordningen går til et EU-land.

Bestemmelsen trer i kraft straks og erstatter det som framgår av brevet av 11.11.2021 til nøytrale fryselager.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag