Regelverk - 22/2023

Transitt av fangster landet av fartøy fra EU-land og Storbritannia

Regelverk 22/2023
Erstatter: 13/2023 |
Gyldig fra 14.09.2023 |
Gyldig til Inntil videre

Teksten i rundskrivet her er en gjentakelse av regelverk inntatt i rundskriv nr 13/2023, men med henvisning til forskrift nr 1399 av 3.9.2023 fra Nærings- og Fiskeridepartementet, med tittel "Forskrift om videretransport av fisk", tidligere kalt "forskrift om transitt av fisk".

Nærings- og Fiskeridepartementet fastsatte i forskrift av 29. juni 2016, med virkeperiode fra 1. september 2016 til 31. august 2023, regelverk for transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy. Her framgår at viltlevende marine ressurser ilandbrakt fra «fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union», fra nevnte dato kan skje uten omsetning gjennom fiskesalgslag. Etter Storbritannias uttreden av EU, er bestemmelsen utvidet til også å gjelde fartøy som fører flagg tilhørende Storbritannia. 

Transittregelverket er videreført inntil videre i forskriften av 3.9.2023. Som tidligere er det begrenset til kvanta som ilandføres på nærmere angitte steder og til virksomheter Fiskeridirektoratet har godkjent til dette formål, det som i forskriften benevnes agent. Det er videre et vilkår at slike kvanta ikke har vært underlagt prosedyren overgang til fri disponering i Norge, og utføres i samsvar med lov 11.3.2022 nr 9 om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og bestemmelser gitt i medhold av loven.

Landede kvanta skal av mottaker/agent føres på landingsseddel, jfr forskrift av 6. mai 2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. Landingsseddel oversendes Norges Råfisklag umiddelbart etter utfylling (elektronisk). Opplysninger om transitt skal følge landingsseddel.

Av hensyn til korrekt og smidig behandling av slike fangster i salgslagets rutiner, anmoder vi om at rederiet eller dennes norske kontakt sender forhåndsmelding merket «Transitt», jf. vedlegg, til Norges Råfisklag om landingstidspunkt, -sted og opplysninger om fartøy og fangst.

Norges Råfisklag vil på bakgrunn av nevnte rapportering/merking sørge for at slike kvanta holdes utenom salgslagets omsetning, og blir registrert og loggført som transitt.

Dersom kvanta innmeldt/seddelført for transitt helt eller delvis omgjøres for omsetning til norsk kjøper, skal dette skje i h.h.t. § 6 i forskriften av 3.9.2023. Slike kvanta må omsettes i samsvar med salgslagets forretningsregler og rundskriv, til kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og registreres på sluttseddel. Omtalte kvanta tillates ikke fristilt fra lager (i forskriften kalt agent) før Norges Råfisklag’s godkjenning foreligger. Ansvar for oppfølging av dette punkt pålegges agent, som også kan bli avkrevd dokumentasjon på mottatte kvantas destinasjon.

Presisering vedrørende fangstens destinasjon

Forskriften nevnt innledningsvis presiserer at bestemmelsene knyttet til transitt, eller videretransport av fisk, gjelder for fisk brakt i land fra fartøy som fører flagg tilhørende en medlemsstat i Den europeiske union eller Storbritannia for videretransport til henholdsvis en medlemsstat i Den europeiske union eller Storbritannia.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag