Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer
Gyldig fra 10.05.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Råfisklagets verdier 

Råfisklagets verdier er:

 • Nyttig for kundene
 • Ryddig- og skikkelighet
 • Forutsigbarhet
 • Langsiktighet
 • At det er trivelig på jobb
 • Sunn og god konkurranse om fiskernes råstoff

Råfisklaget pålegger seg selv høye krav når det gjelder etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Våre etiske retningslinjer er vedtatt av Råfisklagets styre.

Råfisklaget skal være en pådriver for at våre ansatte, tillitsvalgte, leverandører og øvrige forretningsforbindelser holder høy sosial og etisk standard i sitt daglige virke.

Omfang og formål

Disse retningslinjene gjelder for Råfisklagets ansatte og tillitsvalgte på alle nivåer inkludert midlertidig ansatte. De etiske retningslinjene gjelder også for våre tillitsvalgte i utførelsen av deres tillitsverv.  

Som ansatt eller tillitsvalgt i Råfisklaget arbeider du med saker av stor betydning for bedriften og våre kunder og samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer krever at Råfisklaget sikrer gode arbeidsforhold og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter for våre ansatte og tillitsvalgte. Tilsvarende krav gjelder hos våre leverandører og forretningspartnere.

For å lykkes med vårt formål og vår strategi må vårt arbeid og opptreden bygge på verdier som gir tillit, troverdighet og respekt hos våre kunder, leverandører, forretningsforbindelser og hos andre vi kommer i kontakt med gjennom vårt arbeid.

Råfisklagets formål er:
«Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.»

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Råfisklagets forventninger når det gjelder personlig adferd, slik at du utfører ditt arbeid/verv på en etisk forsvarlig måte som bidrar til å sikre ryddighet, integritet og forutsigbarhet både når vi utøver forvaltningsmyndighet og i øvrig tjenesteyting. Som medarbeider og tillitsvalgt i Råfisklaget skal du føle deg trygg på at din arbeidsgiver vil støtte og forsvare deg når du utøver ditt arbeid i tråd med retningslinjene. Råfisklaget som virksomhet skal sørge for at våre leverandører og forretningsforbindelser kan ha tillit til at vi søker å begrense og forebygge brudd på menneskerettighetene og at vi har anstendige arbeidsforhold.

Ansvar

Det påligger alle som er omfattet av de etiske retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. Råfisklagets ansatte og tillitsvalgte må også ha et bevisst forhold til hvordan deres private adferd kan påvirke tilliten til bedriften. Oppdaterte etiske retningslinjer er tilgjengelige i personalhåndboka og på Råfisklagets nettside.

Retningslinjene er et uttrykk for vårt grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er du i tvil, må du søke veiledning hos din overordnede eller ta kontakt med HR-ansvarlig.

Grunnleggende forventninger

 • Du er kjent med våre verdier og legger dem til grunn i ditt arbeid.
 • Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet.
 • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til vår virksomhet og hos våre kunder.
 • Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt.
 • Du er bevisst på etiske problemstillinger i nærmiljøet, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjon.
 • I ditt arbeid søker du å påvirke medarbeidere og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i sine virksomheter.
 • Som leverandør eller samarbeidspartner forventes du å utvise ansvarlighet i forhold til miljø, korrupsjon, menneskerettigheter og anstendig arbeidsmiljø.
 • Alle forretningspartnere forventes å ha utarbeidet etiske retningslinjer og at disse er offentlig tilgjengelige. Vi ønsker åpenhet om eventuelle utfordringer knyttet til etikk, bærekraft, samfunnsansvar og eierstyring.


Personlig adferd for ansatte og tillitsvalgte

Du skal bidra til at Råfisklaget har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse.

Diskriminering
Vi aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig adferd overfor kollegaer eller andre du forholder deg til som ansatt eller tillitsvalgt hos oss.

Rusmidler
Bruk av rusmidler i arbeidstiden er forbudt. Du er forsiktig i din omgang med alkohol og andre rusmidler og er ikke ruset i jobbsammenheng.

Konfidensialitet
Alle ansatte og tillitsvalgte har taushetsplikt.

Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt. Du behandler informasjon fra kunder og samarbeidspartnere som konfidensiell når du burde forstå at videreformidling til utenforstående kan skade Råfisklaget.

Råfisklagets eiendeler
Utstyr og eiendeler, herunder datautstyr og kontormateriell, skal i hovedsak benyttes til arbeids-relaterte formål.

Reiser, arrangementer m.m.
Våre ansatte og tillitsvalgte forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjer når de er på tjenestereise, kurs og andre arrangementer. Vi er bevisst hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som ivaretar tilliten til Råfisklaget.

Miljø
Du er bevisst de konsekvenser din adferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Vurderinger om bærekraft og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

Sosiale medier og mediehåndtering for øvrig
Råfisklaget skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig bedrift.

Daglig leder i Råfisklaget koordinerer all utadrettet kontakt med mediene.

Våre ansatte og tillitsvalgte forventes å opptre varsomt ved bruk av sosiale medier, også privat, da ytringer på sosiale medier vil kunne oppfattes som representative for oss.

Konkurranselovgivning
Råfisklaget skal overholde gjeldende konkurranselovgivning til enhver tid. Som ansatt og tillitsvalgt skal du bidra til dette.

Verdipapirhandel
Ansatte og tillitsvalgte i Råfisklaget må ikke handle aksjer eller andre verdipapirer i et selskap når en på bakgrunn av kontakt med selskapet eller myndigheter kommer i besittelse av informasjon som kan være omfattet av Børsens innsideregler. Mulig innsiderelevant informasjon skal ikke deles med andre.

Korrupsjon, integritet og mulige interessekonflikter

Råfisklaget tar avstand fra alle former for korrupsjon, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Det er etablert tilfredsstillende kontroll- og styringssystemer som utløser tiltak ved mistanke om korrupsjon.

Som ansatt eller tillitsvalgt hos oss skal du ikke behandle en sak eller søke å påvirke en avgjørelse dersom særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til din uavhengighet.

Du skal ikke i dine kontakter med bedrifter eller andre motta eller søke å oppnå fordeler for deg eller nærstående personer som er upassende eller som på annen måte kan tenkes å skade bedriftens interesser eller omdømme. Du skal ikke kreve eller motta personlige gjenytelser for dine tjenester. Du sier nei takk til gaver eller andre goder som kan oppfattes som utilbørlige fordeler med bakgrunn i ansettelsesforholdet. Råfisklaget oppfordrer ansatte og tillitsvalgte til åpenhet og diskusjon om gråsonesituasjoner og problemstillinger knyttet til etiske dilemmaer en kommer ut for i vår næring.

Private fordeler knyttet til firmaavtaler er uakseptabelt med mindre disse er avtalt, åpne og tilgjengelig for alle ansatte.

Du skal ikke tilby gaver eller bevertning som kan oppfattes som utilbørlige fordeler for mottaker, eller som på andre måter kan så tvil om mottakers integritet eller omdømme.

Våre leverandører og forretningspartnere skal ikke være involvert i korrupsjon og forventes å ta aktivt avstand fra dette gjennom styringssystemer som forhindrer at korrupsjon oppstår.

Menneskerettigheter

Råfisklaget respekterer og fremmer FNs grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter og lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 21.05.1999 nr. 30. Råfisklaget tilstreber å følge OECDs veileder for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner.

Råfisklaget skal ha et positivt arbeidsmiljø basert på respekt, toleranse, likestilling og mangfold. Vårt personale skal gjennom sin opptreden vise sosial bevissthet, respekt og profesjonalitet overfor kollegaer og samarbeidspartnere.

Bærekraft

Med økende fangstkapasitet, sterk konkurranse om råstoffet, innføring av kvoter og etter hvert lukking av fiskeriene, har Råfisklagets rolle blitt stadig viktigere. De ansatte og styret i Råfisklaget er bevisst det ansvaret fiskesalgslaget har og vår viktigste rettesnor er rettferdighet, ryddighet og å sørge for en sunn og god konkurranse om fiskernes råstoff.

Leverandører og forretningsforbindelser

Råfisklaget arbeider for ivaretakelse av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft internt og overfor våre forretningsforbindelser.

Råfisklagets ledere, ansatte og tillitsvalgte skal gjøre leverandører, samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser kjent med våre etiske retningslinjer og sikre at det samtykkes til å overholde deler av disse. Det forventes at våre forretningsforbindelser ivaretar menneskerettighetene, arbeidstakerrettigheter og gjeldende lovgivning for øvrig.

Veiledning for håndtering av leverandører og forretningsforbindelser skal fastsettes i relevante retningslinjer og gjennom innkjøpsprosedyrer.

Norges Råfisklag
Adm.
Amalie Oda Harland
Norges Råfisklag