Regelverk - 33/2021

Omsetningsbestemmelser vedrørende minstepriser, kvalitet og prisreduksjon

Regelverk 33/2021
Erstattet av: 14/2023 |
Gyldig fra 13.12.2021 |
Gyldig til 31.05.2023

Herunder gjennomgås bestemmelser vedrørende minstepriser, adgang til prisreduksjon, prisdannelse, omregning og presiseringer vedrørende produkter omsatt gjennom Norges Råfisklag. Videre beskrives også generelle bestemmelser vedrørende utfylling av sluttseddel. 

Minstepris, kvalitet og prisreduksjonsadgang

Minsteprisene gjelder for velbløgget og godt behandlet vare som fyller kravene for anvendelse til konsum som fremgår av Forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer.

Adgang til reduksjon i pris

For en vare som er forringet i kvalitet, for en skadd vare eller for en vare som av andre årsaker er vesentlig forringet i kvalitet, kan prisen reduseres. En slik vare må fisker sortere ut og den skal veies for seg. Dersom ikke annet er presisert, kan prisen reduseres etter graden av forringelse, med inntil 40 % ut fra gjeldende minstepris for den aktuelle vare. Adgangen til reduksjon i pris gjelder kun når skaden medfører reduksjon i pris på det ferdige produkt. Reduksjon i pris kan bare foretas etter avtale mellom fisker og kjøper. Dersom partene ikke blir enige om en prisreduksjon og/eller det kvantumet reduksjonen omfatter, kan partene bli enige om at en uhildet person skal avgjøre tvisten.

For kveite som er helt/delvis grå i buken og for alle sorter rogn, gjelder egne satser for reduksjon ut fra gjeldende minstepriser:

 • Kveite som er grå i buken kan reduseres med inntil 33,3 % etter graden av misfarging.
 • Rogn (sundrogn) kan reduseres med inntil 50 % etter graden av skade. Eventuell skadd rogn skal sorteres ut og innveid kvantum påføres sluttseddel med redusert pris.

Adgangen til reduksjon i pris gjelder ikke for varer som har egne fastsatte minstepriser for anvendelse til dyrefor/fiskefor, mel etc.

Fri prisdannelse - pris for arter/størrelser uten egen minstepris

For arter som er underlagt Norges Råfisklags omsetning, og hvor det ikke er fastsatt en egen minstepris for arten/størrelsen, skal prisen avtales direkte mellom fisker og kjøper. Dette kalles fri prisdannelse.

Presisering ilandføring rundfisk

Her vises til rundskriv nr 9/2013 og 2/2018. For fisk som omsettes rund, skal fisker ikke belastes for sløyeutgifter. Biproduktene tilfaller imidlertid kjøper. For kvanta som sløyes på land før veiing og seddelføring, skal både fisk og biprodukter føres på sluttseddel, med tilhørende priser. Når sløyingen utføres av kjøper og fisken føres sløyd på sluttseddel, kan sløying skje mot en forhåndsavtalt godtgjørelse.

Minstepriser for sløyd fisk med hode

Hovedregel: - For å fastsette minstepriser for fisk som etter avtale mellom fisker og kjøper leveres sløyd med hode, skal minsteprisen for den enkelte art/størrelse omregnes ved hjelp av Fiskeridirektoratets til enhver tid gjeldende omregningsfaktorer[1]. Prisene avrundes til nærmeste hele øre. For torsk, hyse, sei og uer fremgår de nå gjeldende faktorer for omregning av priser i etterfølgende punkt a, b, c og d under overskriften ”Presiseringer vedrørende minstepriser”.

Unntak: - Fisker og kjøper kan kreve at det skal tas prøver av en fangst for å bestemme hvor stor del av fisken hodet utgjør. Prøvene forutsettes tatt i fellesskap av representant(-er) både for fisker og kjøper. Den gjennomsnittlige prosentsatsen som fremkommer ved slik prøvetaking, skal legges til grunn ved utregning av minsteprisene for den aktuelle fangst. Det forutsettes at det for hver enkelt fangst tas nye prøver, beregnes nye gjennomsnittssatser og utregnes korrekt minstepris. Kjøper plikter i hvert enkelt tilfelle å underrette Norges Råfisklag dersom fisker og kjøper ved slik prøvetaking kommer frem til og på sluttseddel legger til grunn andre omregningsfaktorer enn hva som er ”Hovedregel” ved slik omsetning (se avsnittet over). 

Presiseringer vedrørende minstepriser

 1. Torsk - Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer[1] fremkommer minsteprisene for sløyd torsk med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd torsk uten hode med 0,787. For torsk som leveres sløyd uten hode og ørebein fremkommer minsteprisen for sløyd med hode ved å multiplisere med faktor 1,200.

  Minsteprisen for den minste torskestørrelsen gjelder for torsk minst 44 cm lengste lengde og for eventuell lovlig fanget torsk under dette minstemål.

  Torskehoder - Minsteprisen gjelder for alle anvendelser unntatt kvanta som anvendes til oppmaling/ fôr. Minsteprisen gjelder også for hau hvor tungen er skåret ut.

 2. Sei - Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer[1] fremkommer minsteprisene for sløyd sei med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd sei uten hode med 0,889.

  For sei under 35 cm lengste lengde er det fri prisdannelse.

  Minsteprisene for rund fisk gjelder i alminnelighet for fisk som er bløgget straks etter fangst. Minsteprisene for rund sei gjelder også for direktehåvet notfanget sei under 58 cm lengste lengde som leveres ubløgget til godkjent anvendelse. Det er ikke tillatt å levere ubløgget rund sei over 58 cm lengste lengde. Dette fremgår av Forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer.

 3. Hyse - Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer[1] fremkommer minsteprisene for sløyd hyse med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd hyse uten hode med 0,814. For hyse som leveres sløyd uten hode og ørebein fremkommer minsteprisen for sløyd med hode ved å multiplisere med faktor 1,179.

 4. Uer - Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer[1] fremkommer minsteprisene for sløyd uer med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd uer uten hode med 0,885

  Minsteprisene for fersk snabeluer fremkommer ved å trekke fra 120 øre pr. kg. For ombordfryst snabeluer er det fri prisdannelse.

  Minsteprisen for ombordfryst bukskåret (japankuttet) uer minst 0,3 kg gjelder uer som er vasket i antioksidant, glasert og pakket i forsvarlig emballasje. Det forutsettes at kvalitetskravene for slik vare er oppfylt.

 5. Minsteprisene for blåkveite er basert på at blodrygg og rogn er fjernet.

 6. Minstemål for kveite 80 cm.

 7. Minsteprisene for breiflabbhaler gjelder haler som leveres uten at det medfølger bukskinn.

 8. Minsteprisene for rødspette og lomre gjelder også for eventuell rogn som måtte være i fisken.

 9. Minsteprisen for fisk til mel gjelder ved leveranse direkte til fabrikk for slik produksjon. Fisk som på grunn av kvalitetsmangel må benyttes til dyrefôr/fiskefôr, skal spesifiseres pr. fiskeart og størrelse på sluttseddel.

[1] Norske omregningsfaktorer for omregning av landet kvantum av marin fisk og andre marine arter til kvantum rund vekt

Utfylling av sluttseddel

Krav til utfylling av sluttseddel framgår av Nærings- og Fiskeridepartementets forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel. Norges Råfisklag presiserer at også anvendelse av omsatt kvantum skal føres på sluttseddel.

Kjøp eller salg på annen måte enn anført i prislisten og andre relevante rundskriv er ikke tillatt uten etter spesiell tillatelse fra Norges Råfisklag.

Fangstene skal sorteres og påføres sluttseddel etter de oppgitte størrelsesgrupperinger som følger av prislisten. Det er ikke tillatt å føre opp ”samfengtkvantum”. Riktig størrelse skal føres selv om betalt pris eventuelt overstiger minstepris i annen størrelseskategori.

Utfylling av riktig anvendelse
Minsteprisene er ikke differensiert etter anvendelse. Allikevel skal riktig anvendelse fylles ut på sluttseddel.

 1. Anvendelse FERSK gjelder for fisk som sendes fersk, rundfryst og for andre produktvarianter som ikke klart hører inn under pkt. 2, 3 og 4.

 2. Anvendelse FRYSING gjelder for fisk som anvendes til fryst filèt/blokk.

 3. Anvendelse SALTING gjelder for fisk som skarpsaltes eller anvendes til skarpsaltet saltfilèt. Andre varianter av saltet fisk kommer inn under pkt. 1 eller 2.

 4. Anvendelse HENGING gjelder for fisk som produseres til tørrfisk, naturlig eller kunstig.

 5. Fisk for videre produksjon som sendes produsent som ikke er innført i Fiskeridirektoratets kjøperregister, skal av kjøper på første hånd (dvs. pakkeren) føres som anvendelse FERSK for vedkommende fiskeslag/sortering.

 

 

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag