Regelverk - 3/2024

Førings- og pakketilskudd for fisk 2024

Regelverk 3/2024
Erstatter: 8/2023 |
Gyldig fra 20.03.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Føringstilskudd som omtales i dette rundskriv, gjelder fisk som sendes ubearbeidet til produsent for produksjon der. For at automatisk avregning av tilskudd skal fungere og at tilskudd kan godskrives kjøper fortløpende, må utfylling av sluttseddelen være korrekt og innsendelsesfristen overholdt. Godskrevet tilskudd vil komme som fradrag på faktura, og spesifikasjon av føringen vil komme som et eget vedlegg til faktura.

Sats på føringstilskuddet for fisk som føres fra mottaksstasjoner/-anlegg og til produksjonsanlegg, jfr. ordning 1 og 2 nedenfor, vil bli beregnet etter vedlagte oppsett (vedlegg 1). I modellen inngår mottakssats, avtrappende kvantumssats, transportsats, fergesats og eventuelt tillegg for ekstra kostnadskrevende føring.

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av ferskt råstoff etter følgende bestemmelser:

  1. For fisk som føres fra rene mottaksstasjoner. Med rene mottaksstasjoner forstår vi stasjon som kun mottar sløyd/usløyd fersk fisk og videresender denne til et produksjonsanlegg. Kjøper må påse at Mattilsynets godkjenningsnummer på tilhørende mottaksstasjon påføres sluttseddel. Tilskuddet vil bli automatisk avregnet ved mottak av sluttseddel. For slik føring ytes tilskudd med inntil 330 øre pr kg.

  2. For fisk som føres fra mottaksanlegg med tillatelse til ferskfiskpakking for salg (både eksport og innland) kan det ytes tilskudd. For disse kan det ytes tilskudd for råstoff som fraktes til produksjonsanlegg for videre bearbeidelse med samme maksimalsatser som nevnt ovenfor. For å motta tilskudd må kjøper logge seg inn på Min side på Råfisklagets nettside. Kvantum som er tilskuddsberettiget merkes av eller påføres sluttseddel og knyttes mot fraktbrev.

    I perioder med vanskelig marked for fersk sei kan tilskudd med sats inntil 110 øre per kg gis for sei som landes til anlegg som kun driver med ferskpakking, og som fraktes til saltfiskproduksjon.

Det kan i unntakstilfeller utbetales inntil 100 øre pr kg i føringstilskudd for fisk som fisker selv frakter med bil til produksjonsanlegg, begrenset til båter u/11 meter, minimum avstand 30 km én vei. Før fangsten fraktes, må fisker søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon. Fisker søker tilskudd ved å logge seg inn på Min side på Råfisklagets nettside. Fisker må påse at sluttseddel merkes ”frakt m/tilskudd”, feltet finnes under ”ved landing fra annet enn fiskefartøy” og under ”type”. Utbetalingen av føringstilskuddet skjer til fisker.

Tilskudd ytes til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes, har fått tilsagn om slikt tilskudd fra Norges Råfisklag. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på Min side på Råfisklagets nettside, under fane søknadsskjema. For øvrig gjelder følgende vilkår:

  1. Det ytes ikke føringstilskudd for føring fra mottaksstasjoner og mottaksanlegg for fisk landet av fartøy over 15 meter. Hensikten med størrelsesbegrensningen som nevnt i dette punkt er å sikre avtak for kystflåten med begrenset aksjonsradius.

  2. Tilskudd ytes kun for råstoff som sendes fra mottaker til produsent for produksjon. Det er videre en forutsetning at mottaker av føringstilskudd står oppført i Fiskeridirektoratets kjøperregister, med produksjonsgodkjenning fra Mattilsynet.

  3. Tilskudd ytes ikke for råstoff som på første hånd er kjøpt inn som kvalitetsforringet vare, men det kan i særlige tilfeller dispenseres fra denne bestemmelse.

  4. Tilskudd ytes pr ført råvektkilo uansett tilstand (sløyd m/u hode, rund osv).

  5. Tilskudd ytes ikke for utenlandskfanget råstoff.

  6. Tilskudd ytes ikke for føring av blåkveite tatt i periode med direktefiske etter blåkveite for fartøy som drifter med konvensjonelle redskaper.

Det kan ikke innvilges tilskudd for føring av råstoff fra mottaksstasjoner hvor det på samme sted/leveringsområde er produksjonsanlegg som driver kontinuerlig kjøp og produksjon i tilskuddsperioden. Under helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra denne bestemmelsen. Det ytes heller ikke tilskudd hvis fiske foregår i stor avstand fra mottaksstasjon, der avstanden til alternativ kjøpers anlegg er kortere. Det kan også være aktuelt å begrense tilskuddssatsen tilsvarende korteste alternative føringsavstand fra mottak til produksjonsanlegg (ringprinsippet). Dette tilskuddet gjelder ikke for notfanget sei, da det finnes en egen ordning med føringstilskudd for dette fiskeriet.

Dokumentasjon:

For å få utbetalt tilskudd, kan Norges Råfisklag kreve å få oversikt over reell pakke-/ føringskostnad, enten i form av fraktbrev, beregning fra søker eller basert på tall som kjøper henter ut av eget regnskap.

Pakkeren må påse at fisken skal benyttes til produksjon. Fraktbrev skal innsendes via web, og må inneholde tydelig angivelse av vekt pr fiskeslag. Norges Råfisklag kan kreve ytterligere dokumentasjon såfremt en forsvarlig kontroll tilsier dette.

Ved mottak av fisk fra egen pakkestasjon skal sluttsedler merkes med mottaksstasjonens godkjenningsnummer.

Vi gjør oppmerksom på at ordningene kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Omsetningssjef
Norges Råfisklag