Regelverk - 24/2022

Garanti for kjøp av råstoff i 2023

Regelverk 24/2022
Erstatter: 32/2021 |
Erstattet av: 25/2023 |
Gyldig fra 01.01.2023 |
Gyldig til 31.12.2023

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og vårt rundskriv 1/2020 om gjeldende garantibestemmelser som dere også finner på våre nettsider www.rafisklaget.no. For kjøpere definert som auksjonskjøpere viser vi til vårt rundskriv 1/2022 Norges Råfisklags auksjonsregelverk – Generelle regler.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti 

- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes

Norges Råfisklag bestemmer den nærmere utforming og ordlyd i kjøperens sikkerhetsstillelse, jf. Norges Råfisklags garantiordning §7.

Sikkerhetsstillelsen må være gjeldende senest 1. februar 2023. Vi gjør oppmerksom på at kjøpere som har oppstart av kjøp før denne dato må påse at de har garantistillelsen i orden før oppstart av kjøp.

Bankgaranti

Kjøpere som har bankgaranti som sikkerhet vil få tilsendt utkast av nytt garantidokument dersom beregning av garanti for 2023 tilsier at garantibeløpet må økes. Kjøpere må selv søke om garantistillelse hos bank eller finansinstitusjon (garantiutsteder).

Vi sender garantidokumentet til elektronisk signering så snart vi har mottatt informasjon om garantiutsteders navn og organisasjonsnummer, samt navn, stillingsbeskrivelse, mobilnummer og e-post til den/de som skal signere bankgarantien på vegne av garantiutsteder. Denne informasjonen sendes fra garantiutsteder til Norges Råfisklag på e-post til firmapost@rafisklaget.no.

Kredittforsikring

For kjøpere som har kredittforsikringsavtale hos Euler Hermes vil vi på vegne av kjøper søke kredittforsikringsselskapet om endring i kredittramme i de tilfeller hvor krav til kredittramme er økt for 2023. 

Vi videreformidler til kjøper de godkjente kredittrammene hos Euler Hermes. Kredittforsikringsselskapet vil ta direkte kontakt med kjøper dersom de har behov for nærmere informasjon om kjøpers økonomiske situasjon.

Norges Råfisklag viderefakturerer kjøper for kredittforsikringspremien på kredittrammen.

Generelt om garantikravet og registrering av sluttsedler

Garantikravet er beregnet på grunnlag av gjennomsnitt av de største sammenhengende tomåneders kjøp av råstoff. Dette innebærer at utregnet garantibehov er et minimum, og kjøperne kan stille en høyere garanti enn det vi krever. Videre er kjøperne inndelt i ulike risikoklasser. Klassifiseringen av kjøperne er gjort på grunnlag av betalingshistorikk og kjøpernes offisielle årsregnskap. Klassifiseringen har betydning for garantistørrelsen.

Dersom sikkerhetsstillelsen er bankgaranti må kjøpere som deltar i fellesgarantiordningen innbetale et depositum. Kjøpere som ikke deltar i fellesgarantiordningen, må i henhold til garantibestemmelsene stille bankgarantier med høyere krav til størrelsen på garantiene. Kjøpere kan søke om å få delta i fellesgarantiordningen. Det vil da bli utregnet hvor mye som skal innbetales i depositum, samt ny utregning av garantikrav.

Kjøpere som har kredittforsikringsavtale må alltid stille depositum på 7-10% av kredittrammen.

Sluttsedler skal registreres og sendes inn straks etter hver levering, presisert i Forskrift av 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften), og rundskriv nr. 31/2021.

Kjøpere skal til enhver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig. Dersom det forventes høyere kjøp i 2023 enn tidligere år, bør kjøper, for ikke å risikere suspensjon av kjøpetillatelsen, søke banken eller kredittforsikringsselskapet om å stille garanti som dekker forventet kjøp.

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Liv Inger Abrahamsen
Regnskapssjef
Norges Råfisklag