Regelverk - 21/2023

Registrering og omsetningsbestemmelser for låssetting av sei

Regelverk 21/2023
Gyldig fra 30.08.2023 |
Gyldig til 31.12.2023

Norges Råfisklag er av Fiskeridirektoratet innvilget dispensasjonsordning for veiekravet i landingsforskriften. Med henvisning til forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) har Fiskeridirektoratet satt opp regelverk som omhandler rapportering av låssatt sei som skal føres i bulk/levende. For utfyllende informasjon se vedlagt svar på dispensasjonssøknad. Norges Råfisklag gir på denne bakgrunn følgende bestemmelser knyttet til omsetningen av låssatt sei.

Omsetning av bulkført sei

 • Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet utsteder sluttseddel på vegne av kjøper ved opptak av sei fra lås.
 • Etter veiing ved mottaket på land skrives det landingsseddel på innveid kvantum. Kvantum på sluttseddel endres av Norges Råfisklag til innveid landingskvantum.
 • Ansvarshavende som skal utstede sluttseddel på vegne av kjøper bes ta kontakt med Norges Råfisklag for tilrettelegging av dette. 

Omsetning av levende sei

 • Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet utsteder sluttseddel på vegne av
  kjøper ved hvert opptak av sei fra steng, og antall fisk i tillegg til vekt skal føres på
  sluttseddel.
 • Føringsfartøyet skal ha egnet målesystem for telling/kvantifisering av fisk om
  bord. Vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med
  gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg. Veiing av enkeltfisk for
  bestemmelse av gjennomsnittsvekt skal utføres på en egnet vekt.
 • Sei som er død eller døende skal leveres til godkjent kjøper og føres på sluttseddel

Registrering, rapportering og oppfølging

 • Fisker/fartøy som skal låssette notsei må være registrert hos Norges Råfisklag.
  • Ved påmelding skal følgende meddeles:
   • Fornavn og etternavn på fisker
   • Fartøy navn og registreringsmerke
   • Telefonnummer
   • E-postadresse
 • Rapportering av fangst/låssetting
  • Fisker/fartøy som låssetter sei skal meddele Norges Råfisklag etter låssetting, der fartøyets navn, reg-nr, låsets posisjon (lengde- og breddegrad) og antatt fangststørrelse meddeles.
 • Rapportering av opptak/uttak fra steng/lås
  • Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet plikter å holde Norges Råfisklag
   og Fiskeridirektoratets aktuelle regionkontor løpende orientert om planlagte
   opptak fra steng og fra merd.
  • Forhåndsmelding skal inneholde:
   • Føringsfartøyets navn
   • Uttaksdato
   • Opptakslokasjon (lengde og breddegrad)
   • Antatt uttakskvantum
 • Påmelding, fangstrapportering og uttak fra steng kan meddeles per e-post til salg@rafisklaget.no eller per telefon 77 66 01 00
  • Påmelding, fangstrapportering utenom normal arbeidstid kan sendes per. E-post eller ringes inn påfølgende arbeidsdag.
 • Føringsfartøyet skal ha ERS utstyr om bord, og ERS skal benyttes i forbindelse
  med føringsoppdraget.
  • I tillegg til meldingene angitt i ERS forskriften kapittel III, skal fartøyet også sende
   meldinger etter ERS forskriften kapittel IV ved opptak fra lås/steng og ved
   landing/opptak til/fra mellomlagringsmerd. TRA-meldingene ved føring til og fra
   lås/steng/merd skal inneholde Norges Råfisklags nummer på
   levendelagringsanlegget.
  • Dersom det ikke er mulig å oppdrive føringsfartøy med installert ERS/VMS om bord kan
   det søkes individuelt for hvert føringsfartøy/føringsoppdrag om dispensasjon fra kravet
   om ERS/VMS. I søknaden må det oppgis fartøyets navn, fiskerimerke og/eller
   radiokallesignal, dato eller tidsrom for føringsoppdrag, geografisk område for føring (fra
   og til) samt navn, fiskerimerke og radiokallesignal for fartøyet det føres for og navn,
   adresse og posisjon til mottaker av fangsten. Norges Råfisklag søker på vegne av føringsfartøy. Dersom det skal føres levende fisk til mellomlagringsanlegg oppgis Norges Råfisklags nummer på levendelagringsanlegget.
 • Norges Råfisklags eller fiskeridirektoratets kontrollører vil delta på enkelte overføringer.
 • Fiskefartøy som fører fisk og som opererer innenfor samme fiskeri, skal ha plombert redskap ved henting fra steng.
Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd.Dir Omsetning
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag