Søknad om støtte til ryddeaksjon

14. mar. 2024 - Norges Råfisklag


Som en del av vårt samfunnsansvar har Råfisklaget øremerket én million kroner til ryddeaksjoner som utføres av lag, foreninger og profesjonelle aktører i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.  
 
I fjor åpnet vi for at profesjonelle aktører kan søke om støtte, eksempelvis til større ryddeprosjekter i Råfisklagets område og som bidrar til en renere kyst som kommer alle til gode. Det er Synne Guldbrandsen og Amalie Oda Harland som er ansvarlig for fordeling av pengestøtte til ivrige ryddere langs kysten.  

- Lag og foreninger har gjort en formidabel innsats langs kysten de seks årene vi har støttet ryddeaksjoner. Samtidig har det vokst frem aktører som også gjør en fantastisk innsats for miljøet langs kysten gjennom egne prosjekter. Disse ønsker vi også skal få muligheten til å søke om støtte, sier Guldbrandsen. 

Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder, og Guldbrandsen og Harland oppfordrer lag, foreninger og aktører om å søke allerede nå. 

Hvem kan søke 
Alle lag og foreninger fra Finnmark til Nordmøre. Profesjonelle aktører med planlagte prosjekter i 2024 innenfor Råfisklagets område. 

Prioriteringsområder 2024
Yttersideområder, områder nært fiskevær samt områder som tidligere år ikke har blitt ryddet vil prioriteres. Strandsonene på Tromsø-øya prioriteres ikke. Midlene skal fordeles jevnt over Råfisklagets område. Dersom noen områder dekkes godt, kan fordeling av støtte justeres som følge av dette.   

Vi tar kontakt med oppgitt kontaktperson på e-post, beregn inntil to ukers behandlingstid på din søknad. Lykke til! 

Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

Tagg oss gjerne i sosiale media @rafisklaget #forkystensverdier 

For lag og foreninger - dette skal søknaden skal inneholde:

*Før søknad om støtte sendes til Råfisklaget må ryddeaksjonen være registrert på ryddenorge.no 

 • Link til ryddeaksjonen fra ryddenorge.no og aksjonskode 

 • Navn på laget/foreningen 

 • Organisasjonsnummer til laget/foreningen 

 • Bankkontonummer til laget/foreningen 

 • Navn på kommunen 

 • Navn på området/fjæra 

 • Navn på kontaktperson 

 • E-post til kontaktperson 

 • Beskriv behovet for rydding av området 

 • Lengde på fjæra som skal ryddes 

 • Antall deltakere på ryddeaksjon 

 • Angi hvis det er spesielle frakt- eller transportkostnader knyttet til ryddedugnaden 

 • Tidspunkt for rydding 

Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, forutsetter vi at det brukes refusjonsordningen til ryddenorge.no og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

Søk om støtte her

Lag og foreninger
Les mer om personvern her: https://www.rafisklaget.no/personvern.

Når ryddingen er gjennomført, må følgende gjøres for å få utbetalt støtte: 

 1. Register ryddeaksjonen som avsluttet på ryddenorge.no 

 1. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på e-posten du mottok med tilsagn fra Råfisklaget og legg ved: 
    a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen. Bildene må være godkjent til bruk på Råfisklagets nettsider og sosiale media. 
    b. Dokumentasjon/kvittering for innlevert søppel til deponi. 

Vi sender bekreftelse på at vi har mottatt og godkjent rapport, og at pengene utbetales. Dersom vi ikke mottar dokumentasjon før kalenderårets slutt vil støtten tilbakeføres og dermed ikke utbetales. 

For profesjonelle aktører - dette skal søknaden skal inneholde:

 • Navn på aktør og eventuelle samarbeidspartnere/bidragsytere 

 • Beskrivelse av prosjektet, eventuelt link til nettside/aksjonskode fra ryddenorge.no.  

 • Prosjektets omfang (størrelse, mengde, tid for gjennomføring) 

 • Navn på kommunen  

 • Navn på området/fjæra 

 • Budsjett og finansiering 

 • Organisasjonsnummer  

 • Bankkontonummer  

 • Navn på kontaktperson 

 • E-post og mobilnummer til kontaktperson 

Søk om støtte her

Profesjonelle aktører

Når prosjektet er gjennomført imøteser vi rapport som beskriver og viser til gjennomføring og resultater. Rapporten skal inneholde bilder som er godkjent til bruk på Råfisklagets sosiale medier. Vi ønsker at Råfisklaget som bidragsyter skal fremmes i prosjektet.