Informasjonsutvalget for reker

Foto: Norges sjømatråd/FMVfoto

14. mar. 2023 - Lisbeth Drotz


Styret i Norges Råfisklag anser markedsarbeid som svært viktig, og setter i samarbeid med Fiskehav, Vest-Norges Fiskesalslag og Surofi årlig av 4 øre/kg fangst reker til å støtte markedsføring av norskfangede reker. Disse midlene forvaltes gjennom Informasjonsutvalget for reker, som skal være et bindeledd mellom norsk rekenæring og deres kunder, for å fremme økt bruk av norskfangede reker. Utvalget jobber også for å bidra til kompetanseheving i fangstleddet, samt omdømmebygging for norsk rekenæring.

Kontaktperson for Informasjonsutvalget for reker er daglig leder synne.guldbrandsen@rafisklaget.no.

Film: Matarena, Pixofy