Bærekraftsrapport 2021

Bærekraftsrapport
Erstattet av: Bærekraftsrapport 2022 |
Gyldig fra 13.07.2022 |
Gyldig til 07.05.2023

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge. Fiskeriene er en del av vår rike kulturarv og de bidrar i dag til en stor og omfattende handel med markeder rundt om i hele verden. Fiskeriene er en nasjonal ressurs, og dersom våre bestander forvaltes på riktig måte, vil de også være en ressurs for framtidigegenerasjoner. En god og riktig forvaltning skjer både nasjonalt, og i samarbeid med andre viktige kystnasjoner og naboland som har felles interesse av de samme fornybare ressursene.

Norges Råfisklags bærende verdier er rettferdighet, ryddighet og å sørge for en sunn og god konkurranse om fiskernes råstoff. Det ligger også et ansvar for å bidra til å balansere ulike hensyn mot hverandre. Høsten 2021 ble arbeidet med å løfte bærekraftsarbeidet i Råfisklaget igangsatt, med mål om å rapportere bærekraft ut fra et helhetlig ESG-perspektiv. Det vil si at rapporteringen skal ivareta miljømessige, samfunnsmessige så vel som styringsmessige kvaliteter i Råfisklagets virksomhet. Rapporten er nå ferdigstilt og her finner du hele Råfisklagets bærekraftsrapport for 2021

Spørsmål om rapporten og Råfisklagets bærekraftsarbeid kan disse rettes til:

Svein Ove Haugland, adm.dir.
Svein.ove.haugland@rafisklaget.no

Amalie Oda Harland, konsulent omsetning
Amalie.oda.harland@rafisklaget.no

Jonette N. Braathen, rådgiver ressurs- og miljøavdelingen
Jonette.braathen@rafisklaget.no

Norges Råfisklag
Adm.
Amalie Oda Harland
Norges Råfisklag