Regelverk - 6/2019

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeks f.o.m. 18. mars 2019

Regelverk 6/2019
Erstatter: Rundskriv nr 13/2018 |
Gyldig fra 18.03.2019 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskekjøpernes Forening er enig om innføring av en forsøksordning med dynamisk minstepris for rognkjeksrogn og rognkjeks omsatt rund. Ordningen gjelder i første omgang våren 2019. Det er avtalt en minstepris på kr 47,- pr kg for rognkjeksrogn som skal ligge som et gulv for hele perioden. Denne gjelder fra og med mandag 18. mars 2019. Den dynamiske minsteprisen beregnes basis 80 % av gjennomsnittspris betalt til fisker siste 14 dager, forutsatt et minimumskvantum på 500 kg i beregningsperioden. Det vil bli beregnet dynamisk minstepris også for rognkjeks som veies og omsettes rund. Minsteprisen for rognkjeks som omsettes rund beregnes ved å dividere rognprisen med 5,0.

Første beregning foretas fredag 22. mars 2019 forutsatt at minimumskvantumet er nådd, og dynamisk minstepris vil da gjelde i 14 dager fra og med mandag 25. mars 2019.

For rognkjeksrogn omsatt fra og med mandag 18. mars 2018 og inntil videre gjelder følgende minstepriser:

Rogn av rognkjeks, utilvirket 1) Kr 47,- pr kg
Rognkjeksrogn, sjøltilvirket i tønner 2) Kr 7.500,- pr tønne

1) Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.
2) Minsteprisen gjelder for tønner som inneholder 105 kg netto rognvekt. For tønner med evt. lavere rognvekt kan prisen reduseres forholdsmessig.

Minsteprisen for sjøltilvirket rognkjeksrogn inngår ikke den dynamiske minsteprismodellen, og gjelder derfor for årets sesong dersom ikke annet kunngjøres.

Fisker anmodes om ikke å starte fangst/produksjon før avtale med kjøper om salg/priser foreligger.

Overfor sjølprodusenter gjør vi oppmerksom på at Mattilsynet har innskjerpet kravene til produksjonslokale. Sjølprodusenter anmodes om å kontakte Mattilsynet for å få avklart hvilke hygienekrav som stilles. Videre må de, etter godkjenning fra Mattilsynet, melde seg for Norges Råfisklag før produksjonen tar til og når tilvirket kvantum gjøres klart for salg. Fartøyer påmeldt for sjølproduksjon av rognkjeksrogn vil bli offentliggjort på www.rafisklaget.no

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag