Regelverk - 4/2017

Dynamiske minstepriser for sei - forsøksordning

Regelverk 4/2017
Gyldig fra 30.01.2017 |
Gyldig til Inntil videre

Også for sei er Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening/Fiskekjøpernes Forening enige om å gjennomføre en forsøksordning med dynamiske minstepriser. Ordningen gjøres gjeldende for omsetning fra og med mandag 30. januar 2017 og gjelder i første omgang ut april 2017, med intensjon om videreføring.

Avtalen som er undertegnet av partene, beskriver i detalj beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen og prisperiodenes varighet. Dette er forhold som vil bli evaluert i løpet av prøveperioden. Basis for beregning av ny minstepris er beskrevet i vedlegg 1.  

I forsøksperioden er prisperiodenes varighet satt til 2 uker, der første periode går fra mandag 30. januar 2017 kl 00.00 til søndag 12. februar 2017 kl 24.00. Gjeldende minstepris er kunngjort på https://www.rafisklaget.no/minstepris og vil videre framover bli kunngjort der fredag i forkant av hver prisperiode. Gjeldende minstepriser vil til enhver tid finnes på nevnte web-side, og vil ikke bli ytterligere kunngjort i form av rundskriv.

Prisfil vil bli korrigert av Råfisklaget når minsteprisene endres, og må oppdateres av kjøper ved oppstart av ny prisperiode. Det er kjøpers ansvar å oppdatere sine prisfiler i takt med endringer av den dynamiske minsteprisen, jfr. § 7 i Råfisklagets forretningsregler.

Endringer av minsteprisene for sei med nevnte kunngjøringsprosedyre erstatter minstepris for sei slik det framgår i rundskriv 36/2016 (minsteprislista). Øvrige minsteprisbestemmelser videreføres slik det framgår av minsteprislista. Her presiseres spesielt at for sei som omsettes rund, skal fisker ikke belastes sløyeutgifter. Restråstoffet fra slike fangster tilfaller imidlertid kjøper.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag