Regelverk - 34/2018

Dynamiske minstepriser for hyse - prøveordning

Regelverk 34/2018
Gyldig fra 17.12.2018 |
Gyldig til Inntil videre

I tillegg til torsk og sei som i en periode på rundt regnet to år har hatt dynamiske minstepriser, innføres nå også dynamiske minstepriser for hyse, med virkning fra og med mandag 17. desember 2018. For torsk og sei videreføres ordningen med dynamiske minstepriser uendret, med unntak av prisforskjellen mellom torsk m/6 kg og torsk 2,5-6 kg som økes fra 75 til 100 øre pr kg.

Førstkommende beregning av dynamisk minstepris gjøres fredag 14. desember og omfatter da både torsk, sei og hyse. Av praktiske grunner vil førstkommende periode være fra og med mandag 17. desember 2018 til og med søndag 13. januar 2019, men vil deretter gå inn i perioder av 14 dagers varighet. Ved behov kan prisperioden for hyse reduseres til en uke.

Den dynamiske minsteprisen for hyse bygger på samme prinsipp som for torsk og sei, med noen justeringer. Referanseprisen er snørefanget hyse m/8 hg, som framkommer av formel og vekting slik det framgår av vedlagte avtale inngått mellom Norges Råfisklag og kjøpergruppen.

Dynamisk minstepris for hyse gjennomføres som en prøveordning f.o.m. 17. desember 2018 t.o.m. desember 2019, med intensjon om forlengelse.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Adm. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag