Regelverk - 31/2016

Dynamiske minstepriser på torsk - forsøksordning

Regelverk 31/2016
Gyldig fra 03.10.2016 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening/ Fiskekjøpernes Forening ble i prisforhandlingen 22. september 2016 enige om å gjennomføre en forsøksordning med dynamiske minstepriser for torsk. Ordningen gjøres gjeldende for omsetning fra og med mandag 3. oktober 2016 og gjelder i første omgang ut 2016, med intensjon om videreføring.

Avtalen som er undertegnet av partene, beskriver i detalj beregningsgrunnlaget for den dynamiske minsteprisen og prisperiodenes varighet. Dette er forhold som vil bli evaluert i løpet av prøveperioden. Basis for beregning av ny minstepris er beskrevet i Råfisklagets melding publisert 26.9.2016 på vår nettside, se vedlegg 1. Endringer i den dynamiske minsteprisen trer i kraft når basisstørrelsen torsk 2,5-6 kg sløyd uten hode etter avtalt beregningsmodell endres med minst +/-25 øre pr kg fra en prisperiode til neste. Ny minstepris omregnes til nærmeste 25 øre pr kg når kriteriet for endring slår inn. Øvrige leveringstilstander og –størrelser korrigeres etter faste forholdstall/prosenter.

I forsøksperioden er prisperiodenes varighet satt til 2 uker, der første periode går fra mandag 3. oktober 2016 kl 00.00 til søndag 16. oktober 2016 kl 24.00. Ny minstepris vil bli kunngjort på https://www.rafisklaget.no/minstepris fredag i forkant av hver prisperiode. Den første kunngjøringen skjer fredag 30. september 2016. Gjeldende minstepriser vil til enhver tid finnes på nevnte web-side, og vil ikke bli ytterligere kunngjort i form av rundskriv.

Prisfil vil bli korrigert av Råfisklaget når minsteprisene endres, og må oppdateres av kjøper ved oppstart av ny prisperiode. Det er kjøpers ansvar å oppdatere sine prisfiler i takt med endringer av den dynamiske minsteprisen, jfr. § 7 i Råfisklagets forretningsregler.

Endringer av minsteprisene for torsk med nevnte kunngjøringsprosedyre erstatter minstepris for torsk slik det framgår i rundskriv 28/2016 (minsteprislista) for tilstandene sløyd og rund/bløgget, og rundskriv 18/2016 som gjelder levendetorsk. Øvrige minsteprisbestemmelser videreføres slik det framgår av minsteprislista. Her presiseres spesielt at for torsk som omsettes rund/bløgget, skal fisker ikke belastes sløyeutgifter. Restråstoffet fra slike fangster tilfaller imidlertid kjøper.

Norges Råfisklag
Trygve Myrvang
Adm. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag