Råfisklagets bærekraftsrapport 2023

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge.

17. apr. 2024 - Norges Råfisklag v/Amalie Oda Harland & Jonette N. Braathen


Det er de rike fiskebestandene som har gjort Norge til en fiskerinasjon. Fiskerinæringa er basert på høsting av våre felles fornybare ressurser i havet. Denne høstingen har ikke alltid vært bærekraftig, men utviklingen de siste 50-60 år har helt klart gått i riktig retning. Kunnskap, forvaltning og holdninger er nøkkelelementer i en hovedsakelig positiv utvikling i fiskerinæringa. Norges Råfisklag er en sentral aktør i forvaltningen av våre fiskebestander.

Råfisklaget ble opprettet for å bidra til økt sosial bærekraft i våre fiskerisamfunn ved at fiskerne skulle sikres et rettferdig, forutsigbart og rimelig økonomisk grunnlag for sin virksomhet. Sosial bærekraft er derved solid forankret i lagets historie. Salglsagets forståelse og handlinger knyttet til alle sider ved miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har vokst frem i takt med forståelsen i fiskerinæringa og resten av samfunnet. Vi ønsker å ytterligere styrke vår kunnskap og bevissthet rundt de valgene vi tar i et bærekraftperspektiv.

Sentrale deler av Råfisklagets tjenester er vitale for fiskerinæringens svar på bærekraftutfordringen ved at vi gjennom våre tjenester for omsetning, oppgjør og kontroll bidrar til å dokumentere at sjømaten er lovlig fanget og omsatt. 

Denne bærekraftsrapporten, som er Råfisklagets tredje, tar utgangspunkt i temaene som skisseres i World Economic Forum sitt rapporteringsrammeverk som ble lansert i 2020. Rammeverket er utarbeidet med bakgrunn i en rekke forskjellige rapporteringsformat fordelt på fire områder for rapportering; styring, klima og miljø, mennesker og samfunn samt samarbeid og verdiskaping. 

Rapportens innhold baseres på data og informasjon innhentet fra organisasjonen, årsberetning og Miljøfyrtårn. Selv om dette er Råfisklagets tredje rapport, jobber vi fortsatt med å få etablert gode rutiner for systematisk innsamling av data knyttet til bærekraft. Det er imidlertid fortsatt slik at vi mangler gode nok tidsserier. Dette vil det jobbes med fram til neste rapporteringspunkt.

Bærekraftsmålene er i årets rapport koblet opp mot de temaene som kom frem gjennom vesentlighetsanalysen som ble gjennomført i 2023, og arbeidet med konkretiseringen av mål vil fortsette i 2024.

Her kan du lese bærekraftsrapporten for 2023


Spørsmål om rapporten og Råfisklagets bærekraftsarbeid kan disse rettes til:

Svein Ove Haugland, adm.dir. Svein.ove.haugland@rafisklaget.no 
Jonette N. Braathen, rådgiver ressurs- og miljøavdelingen Jonette.braathen@rafisklaget.no 
Amalie Oda Harland, konsulent omsetning Amalie.oda.harland@rafisklaget.no