Resultat etter minsteprisdrøftelser for høstsesongen

Foto: Norges Fiskarlag

12. sep. 2023 - Norges Råfisklag


Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 12. september 2023 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene ble enige om å videreføre allerede gjeldene minstepriser.

Artene torsk, hyse og sei følger de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på rafisklaget.no/minstepris