Ny minstepris for taskekrabbe

Norges Sjømatråd

21. des. 2022 - Benedicte Nielsen


Norges Råfisklag og Sjømatbedriftene har forhandlet om ny minstepris for taskekrabbe for sesongen 2023. Partene ble enige om en økning av minsteprisen fra kr 13,50 til kr 16,-, altså en økning på kr 2,50. Prisen blir gjeldende fra 1.mai.

Etterspørselen etter krabbeprodukter er god, både innenlands og utenlands. Samtidig er det et ønske om å stimulere interessen for å delta i krabbefisket. Den nye minsteprisen forutsetter et økt fokus på sortering og kvalitet.

Årets fiske etter taskekrabbe resulterte i 3.750 tonn til en førstehåndsverdi på 51.4 millioner kroner. Dette er nesten identisk kvantum som i 2021, mens verdien er 4.4 millioner høyere.

Det er grunn til å se optimistisk på krabbesesongen 2023: Krabberessursen ser ut til å være i god forfatning, samtidig som markedet ønsker mer krabbe av god kvalitet.

Rundskriv publiseres på nettsiden over nyttår.