Norges Råfisklags årsmøte vedtok viktige likestillingsforslag for styrende organer

Under årsmøte i Norges Råfisklag denne uka ble det vedtatt en rekke endringer for å sikre økt representasjon av begge kjønn i styret og i årsmøtedelegatene.

Fotograf: Evind Mikal Sævik

11. mai 2022 - Norges Råfisklag


- Jeg er svært fornøyd med at vi nå gjør disse endringene. Dette vil bidra til økt mangfold og vil gi organisasjonen bredde og styrke i diskusjonene og vedtakene våre, sier Rolf Guttorm Kristoffersen, styreleder i Norges Råfisklag.

Styrets forslag til vedtak sier at styret skal utvides med ett styremedlem og to vararepresentanter og at begge kjønn skal være representert blant styremedlemmene som er valgt av årsmøtet. Styreplassen skal være uavhengig av fiskeriorganisasjonenes representanter i styret.

I tillegg ble det vedtatt at delegasjonene fra fiskeriorganisasjonene skal sikre representasjon av begge kjønn på årsmøtet, der det er mulig.

- De siste års debatter om likestilling og om hvordan det er å være kvinne i fiskeriene har vært en vekker for oss, vi trenger økt representasjon for å sikre at disse stemmene blir hørt i styrerom og på årsmøtene våre. Dette er en helt naturlig utvikling for en mannsdominert næring som vår, sier Kristoffersen.

Vedtaket som årsmøtet fattet ble slik:

  1. På bakgrunn av gjennomført analyse på utvikling i medlemstall og omsetning for Råfisklagets eierorganisasjoner, økes Fiskebåts antall representanter i årsmøtet fra 7 til 9 representanter.
  2. For å sikre økt representasjon av begge kjønn i Råfisklagets årsmøte, skal alle sju delegasjonene på årsmøtet, så fremt det er mulig, stille med representanter av begge kjønn.
  3. For å sikre økt representasjon av begge kjønn i Råfisklagets styre, utvides styret med ett (1) styremedlem med to varamedlemmer som kan velges fritt blant alle som er medlemmer i Råfisklaget, etter innstilling fra valgnemnda. Begge kjønn skal være representert blant de styremedlemmene som er valgt av årsmøtet. Endringene trer i kraft fra og med valget på inneværende årsmøte.
  4. For å bidra til et bredere utvalg av kandidater til tillitsverv, vil Råfisklaget åpne for at personer med næringsmessig tilknytning til fiske og fangst, skal være valgbare til Råfisklagets styrende organer.

Råfisklagets vedtekter ble endret iht. dette. 

NB! Nye og fullstendige vedtekter legges ut på nettsiden under regelverk når de er komplett.