Fisknytt uke 8

Vi legger atter en uke bak oss med meget skiftende vær, som tidvis har hindret båtene fra å fiske. De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene. I likhet med uka før var det her det ble levert mest torsk, i takt med skreiens vandringsmønster for å gyte. Sammenlignet med fjoråret er det levert et langt lavere kvantum torsk hittil i år, mye grunnet dårlig vær.

Foto: Audun Reiertsen

27. feb. 2023 - Willy Godtliebsen & Audun Reiertsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 8. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

20. - 26. februar 2023

Råfisklagets omsetning i uke 8 er på 522 millioner kroner (foreløpig tall), ned fra 549 millioner kroner uka før. I tallet for uke 8 inngår 13 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 509 millioner kroner, fordelt med 369 millioner kroner på fersk og 140 millioner kroner på fryst råstoff.

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 8 i fjor var omsetninga 534 millioner kroner, av det var 89 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 445 millioner kroner var fordelt med 314 på fersk og 130 på fryst råstoff.

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Det er liten forskjell årene imellom når det gjelder totalomsetning, men likevel er det store forskjeller når vi sorterer på fersk/fryst og pr fiskeslag. Av omsetningen for norske båter er andelen fersklevert råstoff ned med 86 millioner kroner, fra 1.795 millioner kroner i fjor til 1.709 millioner kroner i år. Fersk torsk gir seg størst utslag her. Så langt er 34.500 tonn fersk torsk levert til verdi 1.097 millioner kroner, mot 51.200 tonn og 1.270 millioner kroner til samme tid i fjor. Kvantumet er dermed 16.700 tonn lavere, og verdien ned 173 millioner kroner. Omsetningen av fersk sei trekker i motsatt retning, med 19.830 tonn/263 millioner kroner hittil i år, mot 13.520 tonn/132 millioner kroner i fjor. For fersk sei er kvantumet økt med 6.310 tonn og verdien er økt 131 millioner kroner, dvs. med 100 %.

Omsetningen av fryst råstoff er opp 200 millioner kroner, fra 1.194 til 1.394 millioner kroner. Her er det reduksjoner for torsk og hyse, med henholdsvis 56 og 70 millioner kroner. Snøkrabbe, sei og reke er arter som trekker frystomsetningen opp, med henholdsvis 145, 101 og 49 millioner kroner.

Omsetning uke 8, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 8 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 140 millioner kroner, opp fra 118 millioner kroner uka før. 2.110 tonn torsk var størst i verdi med 78 millioner kroner. I tillegg var 1.880 tonn fryst sei omsatt til verdi 33 millioner kroner, fulgt av 370 tonn snøkrabbe til verdi 21 millioner kroner. Det var trål som stod for det meste av omsetninga, med i hovedsak 1.850 tonn torsk og 1.700 tonn sei.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 8 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Landingene tok seg opp etter 3 uker med reduserte landinger, fra 4.770 tonn i uke 7 til 7.820 tonn i uke 8. I sistnevnte tall inngår 3.770 tonn torsk, 2.150 tonn sei, 930 tonn hyse og 650 tonn snøkrabbe. Det var leveranser fra 13 trålere med totalt 6.940 tonn, av det 3.720 tonn torsk, 1.990 tonn sei og 910 tonn hyse. 2 snurrevadbåter leverte 230 tonn, herav 160 tonn sei og 50 tonn torsk. De 650 tonnene snøkrabbe var levert av 4 båter, der produktvekta i krabbeklør utgjorde vel 400 tonn.

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 8 ble 369 millioner kroner, som var ned fra 424 millioner kroner i uke 7. Torsk, sei og kongekrabbe var størst i verdi med henholdsvis 310, 25 og 13 millioner kroner, og for øvrig slik det framgår av tabell 2.

Tabell 3 og 4 viser fordelingen av landingene av fersk torsk pr leveringssone og redskap, med tilhørende snittpriser, i uke 8 i år og i fjor. De to tabellene er basert på omsetning av kvalitet A og ekstra, der alle leveringstilstander inngår, og der snittprisene er omregnet til sløyd uten hode-priser, eksklusiv restråstoff. Det framgår at fjorårets fersklandinger av torsk av nevnte kategori i uke 8 utgjorde 9.660 tonn, mot 10.250 tonn i år.

Omsetningen av fersk torsk i uke 8 utgjorde 9.675 tonn til en verdi av 310 millioner kroner. Dette er den nest høyeste ukesomsetningen så langt i 2023, bare slått av uke 7 da vi nådde 10.700 tonn og 348 millioner kroner. Fordelt per redskap viser tallene 5.110 tonn fra snurrevad, 2.900 tonn fra garn, 850 tonn fra line/autoline, 480 tonn fra juksa, og 330 tonn var tråltorsk. Største leveringssone er Vesterålen med 2.800 tonn. Deretter følger Vest-Finnmark med 2.200 tonn som er knepent foran Troms med 2.180 tonn. Deretter følger Øst-Finnmark med 1.410 tonn og Lofoten med 1.060 tonn. Kvanta under 15 tonn i resterende soner.

Omsetningen av fersk sei i uke 8 utgjorde 1.800 tonn til en verdi av 25 millioner kroner. En reduksjon fra 2.100 tonn/29 millioner kroner uken før. Av totalen er 1.130 tonn levert i Lofoten, hvorav 580 tonn kom fra garn og 540 tonn fra snurrevad. Deretter følger Vesterålen med 320 tonn, hvorav 275 tonn kom fra snurrevad. Videre er det levert 170 tonn i Vest-Finnmark, hvorav 160 tonn var tatt på snurrevad. Deretter følger Troms med 70 tonn og Øst-Finnmark med 40 tonn. Kvanta under 30 tonn i øvrige soner.

Kvantumet fersklevert hyse i uke 8 var 564 tonn til verdi 7,34 millioner kroner. En økning fra 509 tonn/ 6,6 millioner kroner uken før. Det meste er levert i Øst-Finnmark som står for 230 tonn av totalen, hvorav 192 tonn kom fra line/autoline. Deretter følger Vesterålen med 168 tonn, hvorav 143 tonn kom fra snurrevad. Lofoten/Salten står for 71 tonn med 35 tonn fra snurrevad og 21 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark er det levert 45 tonn, hvorav 40 tonn kom fra snurrevad. Troms står for 38 tonn, hvorav 24 tonn kom fra snurrevad. Kvanta under 5 tonn i resterende leveringssoner.

I løpet av uke 8 ble det levert 47 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,2 millioner kroner. En nedgang fra 78 tonn/ 23 millioner kroner uken før. Av dette ble 40 tonn tatt i det regulerte fisket av 168 fartøy, mens 7 tonn ble levert av 39 fartøy i det uregulerte fisket. Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var 359 kr/kg, en nedgang fra 373 kr/kg uken før. Fordelt per fangstfelt for all fangst av kongekrabbe er fordelingen følgende: 15 tonn i Varangerfjorden, 11 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 9 i Tanafjorden, 5 tonn i Porsangerfjorden og kvanta under 4 tonn i resterende fangstfelt.

I uke 8 ble det levert 488 tonn vassild til en verdi av 3,45 millioner kroner, en økning fra 257 tonn/ 1,9 millioner kroner uken før. Alt er levert til Træna, hittil i år er det omsatt 4.162 tonn vassild/29,7 millioner kroner.

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 8 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 8, 2023: 
Omregnet til rundpriser, for NOR-fartøy, fersk, A og krokfanget kvalitet, hovedprodukter (uten kaisalg og etterbetaling).

Tabell 1: Totalomsetning fordel på norske og utenlandske leveranser. 

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 6/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Tabell 3: Omsetning av fersk torsk, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 6, 2023 sammenlignet med samme uke i fjor. Fra redskapene garn, jukse, line, snurrevad og trål. Eksklusiv etterbetaling og restråstoff.

Tabell 4: Priser av fersk torsk per redskap, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 6, 2023. Eksklusiv etterbetaling og restråstoff.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:


Vesterålen:

Lofoten/Salten:


Helgeland-Nordmøre: