Fisknytt uke 6

Uke 6 går over i historien som ei uværsuke, fra start til slutt - og det i hele Råfisklagets område! Uværet hindret mange kystfiskebåter fra å fiske og resulterte i at uvanlig liten mengde fisk ble levert, årstiden tatt i betraktning. Så langt i år har denne flåtegruppen levert kun halvparten så mye torsk som til samme tid i fjor. Utfra fangststatistikken ser vi dog at andelen torsk i fangstene er økende, både i Finnmark og Troms.

Foto: Håvard Otnheim

13. feb. 2023 - Audun Reiertsen & Willy Godtliebsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 6. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

6. - 12. februar 2023
Råfisklagets omsetning i uke 6 er på 370 millioner kroner (foreløpig tall), ned fra 513 millioner kroner uka før. I tallet for uke 6 inngår 53 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 316 millioner kroner, fordelt med 90 millioner kroner på fersk og 226 millioner kroner på fryst råstoff.  

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 6 i fjor var omsetninga 623 millioner kroner, av det var 39 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 584 millioner kroner var fordelt med 309 på fersk og 275 på fryst råstoff.

Omsetning uke 6, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 6 i år fremgår av tabell 1, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 226 millioner kroner, opp fra 199 millioner kroner uka før. 3.400 tonn torsk var størst i verdi med 122 millioner kroner. I tillegg var 3.070 tonn fryst sei omsatt til verdi 56 millioner kroner, fulgt av 1.150 tonn hyse til verdi 24 millioner kroner. Det var trål som stod for det meste av omsetninga, med i hovedsak 2.570 tonn torsk og 2.790 tonn sei.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 6 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Landingene utgjorde totalt 7.390 tonn, ned fra 10.000 tonn landet i uke 5. I de 7.390 tonnene inngår 3.090 tonn torsk, 2.400 tonn sei, 680 tonn snabeluer, 550 tonn snøkrabbe og 480 tonn hyse. Det var leveranser fra 10 trålere med totalt 6.180 tonn, av det 2.700 tonn torsk, 2.300 tonn sei, 680 tonn snabeluer og 390 tonn hyse. I tillegg leverte 2 autolinebåter totalt 530 tonn, i hovedsak 370 tonn torsk og 90 tonn hyse. Videre var det en snurrevadbåt med i hovedsak 90 tonn sei og 30 tonn torsk. Nevnte 550 tonn snøkrabbe var levert av 4 båter, der produktvekta i krabbeklør utgjorde 340 tonn.

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 6 ble 90 millioner kroner, sterkt preget av det dårlige været gjennom hele uka, ned fra 297 millioner kroner i uke 5. Torsk, kongekrabbe og sei var størst i verdi med henholdsvis 51, 16 og 10 millioner kroner, og for øvrig slik det framgår av tabell 1.

Seien har vært overlegen kvantumsmessig så langt i det nye året, men som vanlig er det vinterfisket etter torsk de fleste ser fram til, og nå har torsken overtatt med større ukelandinger enn sei. Tabell 2 og 3 viser fordelingen av landingene av fersk torsk pr leveringssone og redskap, med tilhørende snittpriser. De to tabellene er basert på omsetning av kvalitet A og ekstra, der alle leveringstilstander inngår, og der snittprisene er omregnet til sløyd uten hode-priser, eksklusiv restråstoff. Det framgår at fjorårets fersklandinger av torsk i uke 6 utgjorde 9.810 tonn, mot bare 1.560 tonn i år. Totalt så langt i år, pr uke 6, har omsetningen av fersklevert torsk kommet opp i 14.160 tonn til verdi 439 millioner kroner, mot 28.100 tonn og 703 millioner kroner til samme tid i fjor.

Omsetningen av fersk torsk i uke 6 utgjorde 1.560 tonn til verdi 51 millioner kroner, som var ned fra 5.570 tonn og 174 millioner kroner i uke 5. 850 tonn var tatt på snurrevad, 320 tonn på garn, 250 tonn på trål og 120 tonn på line/autoline. Av snurrevadkvantumet var 420 tonn levert i Vest-Finnmark, 280 tonn i Øst-Finnmark, 75 tonn i Troms, 60 tonn i Vesterålen og 20 tonn i Lofoten. Garnkvantumet var i hovedsak levert i Troms med 150 tonn og Vest-Finnmark med 100 tonn. 2 trålere leverte nevnte 250 tonn jevnt fordelt på Båtsfjord og Hammerfest. 100 tonn av linetorsken var levert i Øst-Finnmark.

Omsetningen av fersk sei i uke 6 ble redusert til 740 tonn og 10 millioner kroner, ned fra 3.500 tonn til verdi 47 millioner kroner uka før. 425 tonn var tatt på garn og 310 tonn på snurrevad. Av garnkvantumet var 330 tonn levert i Lofoten/Salten. Leveransene av snurrevadseien var godt spredt, men med halve kvantumet landet i Lofoten/Salten.

Kvantumet fersklevert hyse i uke 6 var beskjedne 80 tonn til verdi 1 million kroner, ned fra 620 tonn og 8 millioner kroner i uke 5. Halve kvantumet var tatt på line/autoline. Og 25 tonn på snurrevad.

Det ble levert 53 tonn kongekrabbe til verdi 16,5 millioner kroner i uke 6. En nedgang fra uken før når det var levert 112 tonn/ 35 millioner kroner. Av dette ble 52 tonn tatt i det regulerte fisket av 127 fartøy, mens 1 tonn ble levert av 19 fartøy i det uregulerte fisket. Gjennomsnittsprisen for A-kvalitets hannkrabbe fra det regulerte fisket var 383 en liten økning fra 381 kr/kg uken før. Fordelt per fangstfelt for all fangst av kongekrabbe er fordelingen følgende: 25 tonn i Varangerfjorden, 14 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 5 tonn i Tanafjorden, kvanta under 4 tonn i resterende fangstfelt.

Ingen leveranser av vassild i uke. Totalt så langt i år er det omsatt 3.253 tonn vassild/23 millioner kroner.  

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 6 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 6, 2023: 
Omregnet til rundpriser, for NOR-fartøy, fersk, A og krokfanget kvalitet, hovedprodukter (uten kaisalg og etterbetaling).

Tabell 1: Omsetning for norske båter i uke 6/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag

Tabell 2: Omsetning av fersk torsk, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 6, 2023 sammenlignet med samme uke i fjor. Fra redskapene garn, jukse, line, snurrevad og trål. Eksklusiv etterbetaling og restråstoff.

Tabell 3: Priser av fersk torsk per redskap, A og ekstra kvalitet fra norske båter i uke 6, 2023. Eksklusiv etterbetaling og restråstoff.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: