Fisknytt uke 40

I takt med årstiden fiskes det variert utvalg av arter langs kysten og langt til havs. Forrige uke var det leveranser av villfanget sjømat fra havfiskeflåten som sørget for en verdiøkning i Råfisklagets totalomsetning sammenlignet med uka før. Kystflåten ble derimot værhindret fra å fiske deler av uka, og leverte fisk og skalldyr for "kun" 54 millioner kroner - hvilket er laveste omsatt verdi på ei uke hittil i år.

Foto: Lars Olai Flydal Rorgemoen

09. okt. 2023 - Audun Reiertsen & Willy Godtliebsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 40. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

Råfisklagets foreløpige omsetningstall for uke 40 viser 213 millioner kroner, mot 139 millioner kroner uken før. I tallet for uke 40 inngår 44 millioner kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 169 millioner kroner var fordelt med 54 millioner kroner på fersk og 115 millioner kroner på fryst råstoff. 

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 40 i fjor var omsetningen 209 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 9 millioner kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 200 millioner kroner som var fordelt med 72 på fersk og 128 på fryst råstoff. 

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 479 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 82 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 504 millioner kroner, fra 7.514 millioner kroner i fjor til 8.018 millioner kroner i år. Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er ned med 24 millioner kroner, fra 5.355 til 5.331 millioner kroner. 

Omsetning uke 40, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 40 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 115 millioner kroner, mot 62 millioner kroner uken før. 

1.460 tonn torsk var størst i verdi med 51 millioner kroner. Deretter fulgte 1.140 tonn hyse verdt 22 millioner kroner, 1.370 tonn sei/19 millioner kroner og 430 tonn reke/8,5 millioner kroner. For øvrige kvanta vises til tabell 2. 

Når det gjelder leveranser av fryst råstoff fra norske båter til nøytrale fryselager som bare delvis er omsatt, ble kvantumet i uke 40 redusert til 3.680 tonn, ned fra 6.200 tonn uka før. Det var 1.230 tonn torsk som gjorde mest av seg i uke 40, fulgt av 1.030 tonn hyse, 880 tonn sei og 80-90 tonn hver av brosme, snabeluer, blåkveite og blåsteinbit. Det var 5 trålere som leverte det meste, nærmere bestemt 1.910 tonn, fordelt på 850 tonn sei, 710 tonn torsk, 100 tonn hyse og 80 tonn snabeluer. Videre leverte 4 autolinebåter totalt 1.710 tonn, herav 900 hyse, 500 tonn torsk, 90 tonn blåsteinbit og 70 tonn brosme.  En snurrevadbåt var inne med 60 tonn, herav 25 tonn hver av sei og hyse.

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 40 ble på 54 millioner kroner, som er laveste ukeomsetning så langt i år, ned fra 60 millioner kroner uka før. Kongekrabben var størst i verdi med vel 14 millioner kroner, fulgt av sei som ga en verdi på 9,3 millioner kroner og torsk med 8,8 millioner kroner.  

I løpet av uke 40 ble det levert 50 tonn kongekrabbe til en verdi av 14,3 millioner kroner, opp fra 39 tonn og 10 millioner kroner uka før. Av totalen er 48 tonn tatt av 125 båter i det kvoteregulerte fisket, og 2 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 39 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler det seg geografisk med 22 tonn i Varangerfjorden, 2 tonn i havområdet mellom Båtsfjord og Vardø, 11 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord, 5 tonn i Tanafjorden, 4 tonn i Laksefjorden, og 5 tonn i Porsangerfjorden. Kvanta under 1 tonn i resterende fangstfelt.

Omsetningen av fersk sei i uke 40 utgjorde 930 tonn til verdi 9,3 millioner kroner, som var ned fra 1.260 tonn/13 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 330 tonn av totalen, hvorav 120 tonn kom fra not, 90 tonn fra trål, 70 tonn fra snurrevad, og 30 tonn fra garn. Deretter følger Øst-Finnmark med 220 tonn av totalen, hvorav 200 tonn kom fra snurrevad og 20 tonn på garn. I Troms var det levert 190 tonn, der var 120 tonn tatt på garn og 50 tonn på juksa. 90 tonn levert i Lofoten/Salten og 40 tonn i Vesterålen, videre 20 tonn i Sør-Trøndelag og tilsvarende på Nordmøre. 

Omsetningen av fersk torsk i uke 40 var på 320 tonn til verdi 8,8 millioner kroner, ned fra 430 tonn og 12,6 millioner kroner uka før. Mest er det levert i Øst-Finnmark som står for 230 tonn av totalen, hvorav 150 tonn var tatt på line/autoline og 75 tonn på snurrevad. Vest-Finnmark følger deretter med 60 tonn av totalen, hvorav 40 tonn kom fra snurrevad.

I løpet av uke 40 ble det omsatt 240 tonn hyse til en verdi av 3,4 millioner kroner. En reduksjon fra 380 tonn/5,5 millioner kroner uka før. Størst mengde var levert i Øst-Finnmark som står for 70 tonn av totalen, herunder kommer 40 tonn fra line/autoline og 30 tonn fra snurrevad. Deretter følger Vesterålen med 60 tonn, fordelt med 40 tonn på line/autoline og 20 tonn på snurrevad. I Vest-Finnmark og Lofoten/Salten var det levert 40 tonn, og i Troms 30 tonn. Kvanta under 4 tonn i resterende soner. 

Omsetningen av ferskreke i uke 40 utgjorde 14 tonn til en verdi av 1,3 millioner kroner, ned fra 19 tonn og 1,7 millioner kroner i uke 39. Størst kvantum ble tatt utenfor Kvaløya og på Kvænangen med 2,8 tonn, etterfulgt av Ullsfjord med 1,8 tonn og Varanger med 1,5 tonn. Resterende 4 tonn i hovedsak fisket på Helgeland. 

I uke 40 ble det omsatt 162 tonn taskekrabbe til en verdi av 2,5 millioner kroner, litt opp fra 157 tonn/2,5 millioner kroner uken før. Geografisk fordeler fangsten seg med 52 tonn på Helgeland, 45 tonn i Sør-Trøndelag, 34 tonn i Lofoten/Salten, 17 tonn i Nord-Trøndelag og 14 tonn på Nordmøre. Så langt i år er det omsatt 3.070 tonn taskekrabbe til en verdi av 48,5 millioner kroner. På samme tidspunkt i fjor var det omsatt for 3.020 tonn til en verdi av 41,1 millioner kroner.

Omsetningen av fersk kveite i uke 40 utgjorde 73 tonn til en verdi av 4,4 millioner kroner. En liten nedgang fra 75 tonn/ 4,5 millioner kroner uken før. Av totalen ble 39 tonn tatt på line/autoline. Videre stod garn for 31 tonn av totalen og line/autoline passerer dermed garn som største redskap. Fordelt per leveringssone er det levert mest i Vest-Finnmark med 25 tonn, videre 17 tonn i Lofoten, 11 tonn i Troms og kvanta under 10 tonn i resterende soner. Sett per sted/havn er det levert desidert mest til Økfjorden som står for 15 tonn av totalen, etterfulgt av Bergsfjorden med 6 tonn, deretter 4,5 tonn i Bodø. Kvanta under 3 tonn på resterende steder. 

Omsetningen av breiflabb i uke 40 utgjorde 117 tonn til en verdi av 3,5 millioner kroner. En nedgang fra 137 tonn/ 4,2 millioner kroner uken før. Lofoten/Salten er fortsatt største leveringssone med 37 tonn av totalen. Etter Lofoten følger Vesterålen med 24 tonn, deretter Helgeland med 20 tonn, 17 tonn i Sør-Trøndelag og kvanta under 8 tonn i resterende leveringssoner.

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 40 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 40, 2023:

Tabell 1: Totalomsetning fordel på norske og utenlandske leveranser. 

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 40/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: