Fisknytt uke 26

Utenom tare er det sei det fiskes mest av i Råfisklagets område for tiden. Selv om forrige uke ble avsluttet med sterk nordavind som førte til at mange båter ble hindret fra å fiske, ble det levert mer fersk fisk og skalldyr enn uka før. Den største aktiviteten finner vi i Finnmark, i takt med årstiden. Her fiskes blant annet torsk, sei, hyse, kongekrabbe og reker.

Foto: Synne Guldbrandsen

03. jul. 2023 - Audun Reiertsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 26. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

Råfisklagets omsetning i uke 26 er på 328 millioner kroner (foreløpig tall), som er opp fra 258 millioner kroner uka før. I tallet for uke 26 inngår 97 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 232 millioner kroner, fordelt med 139 millioner kroner på fersk og 93 millioner kroner på fryst råstoff. 

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 26 i fjor var omsetningen 251 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 32 millioner kroner. Omsetningen for norske båter på 219 millioner kroner var fordelt med 106 på fersk og 112 på fryst råstoff. 

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 375 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 196 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 456 millioner kroner, fra 6.171 millioner kroner i fjor til 6.627 millioner kroner i år. Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er ned med 79 millioner kroner, fra 3.908 til 3.819 millioner kroner. 

Omsetning uke 26, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 26 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 93 millioner kroner, som er ned fra 114 millioner kroner uka før. 1.815 tonn snabeluer var størst i verdi med 23 millioner kroner, deretter fulgte 611 tonn torsk til verdi 22 millioner kroner, videre 233 tonn snøkrabbe til verdi 13 millioner kroner.  

Når det gjelder landinger av fryst råstoff til nøytrale fryselager i uke 26 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Totalt landet 1.217 tonn sei, 597 tonn torsk, 513 tonn snabeluer, 267 tonn hyser, 85 tonn uer og 81 tonn blåkveite. Kvanta under 12 tonn for resterende arter. 

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 26 ble 139 millioner kroner, som er en liten økning fra 118 millioner kroner uka før. Sei, torsk og kongekrabbe stod for det meste av verdiene med henholdsvis 42, 30 og 26 millioner kroner, og for øvrig slik det framgår av tabell 2.   

Omsetningen av fersk torsk i uke 26 utgjorde 778 tonn til verdi 21 millioner kroner, en økning fra 650 tonn/ 17 millioner kroner uken før. Høyest kvantum levert i Øst-Finnmark med 779 tonn hvorav 458 tonn kom fra snurrevad og 218 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark var det levert 349 tonn, hvorav 279 tonn kom fra snurrevad. I Lofoten var det levert 23 tonn, hvorav 16 tonn kom fra snurrevad. Kvanta under 6 tonn i resterende soner. 

Nok en god uke for omsetningen av fersk sei, 4.089 tonn til verdi 42 millioner kroner ble levert i løpet av uke 26. En nedgangen fra 5.377 tonn/ 54 millioner kroner uken før, men fortsatt betydelig aktivitet. Notfisket er klart størst og står for 3.215 tonn av totalen til verdi 32 millioner kroner. Fordelt per sone er det klart størst aktivitet i Vest-Finnmark der 2.938 tonn av totalen er levert. Av dette står not for 2.448 tonn, levert til 6 kjøpere. I Troms er det levert 790 tonn, hvorav 766 tonn kom fra not. Deretter følger 218 tonn levert i Øst-Finnmark, hvorav 124 tonn kom fra snurrevad. Lofoten fikk leveranser av totalt 67 tonn, hvorav 37 tonn kom fra juksa. Kvanta under 30 tonn i resterende soner. 

Omsetningen av ferskhyse levert i uke 26 var 456 tonn til verdi 5,6 millioner kroner. En nedgang fra 674 tonn/ 8,3 millioner kroner uken før. Størst kvantum er levert i Øst-Finnmark med 363 tonn av totalen, hvorav 285 tonn kom fra snurrevad og 76 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark er det levert 64 tonn hyse, hvorav 57 tonn kom fra snurrevad. Ellers labert med kvanta under 15 tonn i resterende soner.  

Omsetningen av ferskreke i uke 26 utgjorde 36 tonn til verdi 3,1 millioner kroner, en nedgang fra 38 tonn/ 3,3 millioner kroner uken før. Størst kvantum er tatt i Varangerfjorden med 20 tonn av totalen, videre er det fisket 6 tonn i Kvænangen, 3 tonn i Balsfjorden , 2 tonn i Ullsfjorden, kvanta under 1 tonn i resterende fangstfelt.

I løpet av uke 26 ble det levert 85 tonn kongekrabbe til verdi 26 millioner kroner. En økning fra 77 tonn/ 23 millioner kroner uken før. Av totalen er 72 tonn tatt av 186 båter i det kvoteregulerte fisket, videre er 13 tonn tatt i det uregulerte fisket av 57 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 21 tonn fanget i Varangerfjorden, 15 tonn i Tanafjorden, 15 tonn i Laksefjorden, 11 tonn i Porsangerfjorden, 8 tonn i havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord og kvanta under 7 tonn i resterende fangstfelt. 

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 26 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 26, 2023:

Fangstrapport hval per uke 26, 2023:

2 fartøy fikk fangst
9 vågehval fanget 
407 vågehval totalt
486 vågehval på samme tid i fjor

Tabell 1: Totalomsetning fordel på norske og utenlandske leveranser. 

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 26/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: