Fisknytt uke 25

Fisket etter sei skapte de største verdiene i forrige uke og nært halvparten av totalverdien i kystflåtens fiske ble generert fra leveranser av sei. Av dette sto fiskebåtene som fisker sei med not, for hele 85 % av verdiene. Notfisket etter sei er på det mest aktive i havområdene utenfor Vest-Finnmark og Troms.

Foto: Emil Storøy

26. jun. 2023 - Willy Godtliebsen & Audun Reiertsen


Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 25. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. millioner kroner.

Råfisklagets omsetning i uke 25 er på 236 millioner kroner (foreløpig tall), som er litt ned fra 239 millioner kroner uka før. I tallet for uke 25 inngår 9 millioner kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod for 227 millioner kroner, fordelt med 118 millioner kroner på fersk og 108 millioner kroner på fryst råstoff.

Sammenlignet med 2022
Tilsvarende for uke 25 i fjor var omsetningen 292 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 69 millioner kroner. Omsetningen for norske båter på 223 millioner kroner var fordelt med 105 på fersk og 118 på fryst råstoff. 

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 346 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 286 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 419 millioner kroner, fra 6.070 millioner kroner i fjor til 6.489 millioner kroner i år. Når det gjelder fersk torsk er 152.820 tonn levert til verdi 4.745 millioner kroner, mot 183.800 tonn og 4.497 millioner kroner til samme tid i fjor. Kvantumet er dermed 30.990 tonn lavere, men verdien likevel opp 248 millioner kroner. Omsetningen av fersk sei trekker også opp, med 53.340 tonn/631 millioner kroner hittil i år, mot 46.860 tonn/434 millioner kroner i fjor. For fersk sei er kvantumet økt med 6.480 tonn og verdien er økt 198 millioner kroner. Kongekrabben trekker i motsatt retning, her er verdien ned 100 millioner kroner, fra 398 i fjor til 298 i år, til tross for økt kvantum levert.

Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er ned med 73 millioner kroner, fra 3.797 til 3.724 millioner kroner. Her trekker først og fremst sei og reke opp, med henholdsvis 77 og 59 millioner kroner, mens det er størst reduksjon for hyse, som er ned med hele 238 millioner kroner. Fryst torsk er ned 54 millioner kroner pr uke 25 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Omsetning uke 25, 2023
Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 25 i år fremgår av tabell 2, med fordeling på fersk/fryst råstoff, og pr fiskeslag.

Frystomsetning
Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 109 millioner kroner, som er opp fra 81 millioner kroner uka før. 860 tonn torsk var størst i verdi med 30 millioner kroner, fulgt av 1.225 tonn reke der verdien var 24 millioner kroner, og videre følger 240 tonn blåkveite og 870 tonn snabeluer til verdi henholdsvis 13 og 11 millioner kroner.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff til nøytrale fryselager i uke 25 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Totalt landet 2.950 tonn, som var ned fra 11.420 tonn uka før. Største reduksjonen gjelder landingene av snabeluer som ble redusert fra hele 7.770 tonn i uke 24 til 820 tonn i uke 25. Rekelandingene utgjorde 780 tonn som var levert av 2 båter, og videre var det 410 tonn hyse og 320 tonn torsk. Det var 4 trålere som leverte nevnte 820 tonn snabeluer i tillegg til 200 tonn sei og 170 tonn torsk. 2 autolinebåter leverte 130 tonn blåkveite, 60 tonn hyse, 50 tonn brosme og 40 tonn torsk. 4 snurrevadbåter leverte totalt 500 tonn, av det var 330 tonn hyse og 110 tonn torsk. 

Ferskomsetning
Omsetningen av ferskt råstoff i uke 25 ble 118 millioner kroner, ned fra 127 millioner kroner uka før. Sei, kongekrabbe og torsk stod for det meste  med henholdsvis 54, 23 og 17 millioner kroner, og for øvrig slik det framgår av tabell 2.   

Omsetningen av fersk torsk i uke 25 utgjorde 650 tonn til verdi 17 millioner kroner, som var på samme nivå som uka før. 210 tonn var tatt på snurrevad, 220 tonn på lina, 110 tonn på juksa og 90 tonn på trål. 440 tonn omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark og 170 tonn i Vest-Finnmark, ellers labert. Størst snurrevadkvantum levert i Øst-Finnmark med 120 tonn fulgt av Vest-Finnmark med 75 tonn. Av linekvantumet var 190 tonn levert i Øst-Finnmark, og der var også trålkvantumet levert. Det meste av juksakvantumet levert i Vest-Finnmark.

Hele 5.377 tonn fersk sei ble levert i uke 25, dette hadde en total verdi på 54 millioner kroner. En betydelig økning fra uke 24 som også var en sterk omsetningsuke for seien med 3.700 tonn til verdi 38 millioner kroner. Det meste dreier seg om notfisket som utgjorde 4.681 tonn til en verdi av 46 millioner kroner. Dette tilsvarer hhv. 87 og 85 % av total kvantum og verdi for omsetningen av fersk sei. Fordelt per leveringssone og sortert kronologisk etter kvantum er det Vest-Finnmark som står for det aller meste med 3.977 tonn, hvorav 3.591 tonn kom fra not og 265 tonn fra snurrevad. Deretter følger Troms med 967 tonn, hvorav 923 tonn kom fra not. Øst-Finnmark har 192 tonn, hvorav 98 tonn kom fra snurrevad. Nordmøre hadde leveranser på til sammen 95 tonn, hvorav 69 tonn kom fra not. I resterende soner er det juksa som dominerer. I Lofoten er det levert 54 tonn, hvorav 34 kom fra juksa. Vesterålen stod for 61 tonn, hvorav 52 tonn kom fra juksa. Kvanta under 15 tonn i resterende soner og med juksa som største redskap. Tillegger at juksa også har kvantum av betydning lenger nord. I Vest-Finnmark står juksa for 74 tonn av totalen og 29 tonn av totalen i Troms.  

Omsetningen av ferskhyse levert i uke 25 var 674 tonn til verdi 8,3 millioner kroner. En økning fra 550 tonn til verdi 6,8 millioner kroner uken før. Størst kvantum er levert i Øst-Finnmark med 504 tonn av totalen, hvorav 367 tonn kom fra snurrevad og 136 tonn fra line/autoline. I Vest-Finnmark er det levert 81 tonn hyse, hvorav 74 tonn kom fra snurrevad. Troms står for 64 tonn, hvorav 63 tonn kom fra snurrevad. Kvanta under 15 tonn i resterende soner. 

Omsetningen av ferskreke i uke 25 utgjorde 38 tonn til verdi 3,3 millioner kroner.  En økning fra 33 tonn/ 3,4 millioner kroner. Størst kvantum er tatt i Varangerfjorden med 18 tonn av totalen, videre er det fisket 8 tonn i Kvænangen, 3 tonn i Balsfjorden , 2 tonn i Ullsfjorden, kvanta under 1,5 tonn i resterende fangstfelt.

I løpet av uke 25 ble det levert 77 tonn kongekrabbe til verdi 23 millioner kroner. En økning fra 57 tonn/ 15,7 millioner kroner uken før. Av totalen er 64 tonn tatt av 177 båter i det kvoteregulerte fisket, videre er 13 tonn tatt i det uregulerte fisket av 51 båter. For all fangst av kongekrabbe fordeler fangsten seg geografisk med 16 tonn fanget i Varangerfjorden, 13 tonn i Tanafjorden, 13 tonn i Laksefjorden, 12 tonn i Porsangerfjorden, 7 tonn i havområdet rundt Fruholmen, 3 tonn i havområdet rundt Gjesvær og kvanta under 2 tonn i resterende fangstfelt. 

Klikk her for å laste ned word-versjonen

Se gjennomsnittspriser for fersk fisk pr. uke 25 og hittil i år

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 25, 2023:

Fangstrapport hval per uke 25, 2023:

4 fartøy fikk fangst
55 vågehval fanget 
398 vågehval totalt
468 vågehval på samme tid i fjor

Tabell 1: Totalomsetning fordel på norske og utenlandske leveranser. 

Tabell 2: Omsetning for norske båter i uke 25/2023, fordelt pr fersk/fryst og pr fiskeslag.

Øst-Finnmark:

Vest-Finnmark:

Troms:

Vesterålen:

Lofoten/Salten:

Helgeland-Nordmøre: