Fiskipedia

Råfisklagets kunnskapsorakel
Salgstjenester

For deg som produserer tørrfisk for salg
Fisker har mulighet til å selv å produsere tørrfisk, dette kalles sjøltilvirkning. Sjøltilvirkere av tørrfisk må være registrert hos Mattilsynet og hos Råfisklaget. Fisker skriver og sender selv inn webbasert landingsseddel med hengt kvantum. De som kjøper ferdig tørrfisk skriver sluttseddel.
18.03.2022
Levendelagring
Fisker har mulighet for å lagre levendefanget torsk i merd. Denne fisken kvoteavregnes fratrukket en bonus. I 2022 er bonusen 70%, dvs at 1000 kg levende torsk vil bli kvoteavregnet med 700 kg. For at en skal kunne oppnå kvotebonus skal fisken mellomlagres i minst tre uker før slakting.
18.03.2022