Regelverk - 8/2021

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe sesongen 2021

Regelverk 8/2021
Gyldig fra 01.05.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisen for taskekrabbe med kr 0,50 pr kg. Minstepriser gjeldende fra og med 1. mai 2021 blir da:

Hokrabbe, minst 13 cm           kr 12,50 pr kg           Alle anvendelser
Hannkrabbe, minst 13 cm      kr 12,50 pr kg           Alle anvendelser

Prisen forutsetter at fangsten sorteres i hann- og hokrabbe og at begge storklør skal være intakt. Samme minstepris gjelder i de tilfeller kjøper og fisker blir enig om samfengt leveranse.

Kvalitet
Her vises til forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer, spesielt kapittel VII – Særlige bestemmelser om krepsdyr:
§ 18 – Fangst/fangstbehandling: Ved fangst skal selvdød krabbe og blautkrabbe, vasskrabbe og tomkrabbe fjernes, og ikke omsettes til humant konsum.
§ 19 – Krav ved koking av krepsdyr: Hummer, krabbe og sjøkreps skal kokes umiddelbart etter avlivning.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering.

Reduksjonsadgang
For krabbe som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene kan prisen reduseres etter graden av forringelse med inntil 40 %. Før eventuelt trekk gjennomføres, forutsettes det at fisker først har fått advarsel om dårlig sortering/kvalitet.

Føringstilskudd
Det vil også for sesongen 2021 være mulig å søke om å få dekket deler av kjøpers føringsutgifter for krabbe som blir ført fra mottaksstasjoner. Søknad om føringstilskudd avklares med Råfisklaget før søknad på web. På grunn av begrensede midler kan føringstilskuddet bli stoppet på kort varsel.

Påmelding
Norges Råfisklag oppfordrer fiskerne om å ta kontakt med kjøperne før levering.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag