Regelverk - 39/2020

Garanti for kjøp av råstoff i 2021

Regelverk 39/2020
Erstatter: Rundskriv nr 29/2019 |
Erstattet av: 32/2021 |
Gyldig fra 01.01.2021 |
Gyldig til 10.11.2021

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og gjeldende garantibestemmelser som dere finner på våre nettsider www.rafisklaget.no. For kjøpere definert som auksjonskjøpere viser vi til vårt rundskriv 1/2018 Norges Råfisklags auksjonsregelverk – Generelle regler.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:
- Bankgaranti
- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes

Bankgaranti
For kjøpere som benytter bankgaranti følger nytt garantiskjema vedlagt hvor krav til garantibeløp for kjøp av råstoff i 2021 er påført. Vi ber om at vedlagte garantidokument benyttes av garantiutsteder. Dersom nytt garantiskjema ikke er vedlagt, vil siste fastsatte garantibeløp gjelde for 2021.

Frist for retur av garantidokument underskrevet av bankgarantist er 1.februar 2021. Vi gjør oppmerksom på at kjøpere som har oppstart av kjøp før denne dato må påse at de har garantistillelsen i orden før kjøp starter opp.

Kredittforsikring
For kjøpere med kredittforsikringsavtale vil vi på vegne av kjøper søke kredittforsikringsselskapet om endring i kredittramme i de tilfeller hvor krav til kredittramme er endret for 2021.

Vi videreformidler til kjøper de godkjente kredittrammene hos Euler Hermes. Kredittforsikringsselskapet vil ta direkte kontakt med kjøper dersom de har behov for nærmere informasjon om den økonomiske situasjon i kjøperselskapet.

Norges Råfisklag viderefakturerer kjøper for kredittforsikringspremien på kredittrammen.

Generelt om garantikravet og registrering av sluttsedler
Garantikravet er beregnet på grunnlag av gjennomsnitt av de største sammenhengende tomåneders kjøp av råstoff. Dette innebærer at utregnet garantibehov er et minimum, og kjøperne kan stille en høyere garanti enn det vi krever. Videre er kjøperne inndelt i ulike risikoklasser. Klassifiseringen av
kjøperne er gjort på grunnlag av betalingshistorikk og kjøpernes offisielle årsregnskap. Klassifiseringen har betydning for garantistørrelsen.

Dersom sikkerhetsstillelsen er bankgaranti må kjøpere som deltar i fellesgarantiordningen innbetale et depositum. Kjøpere som ikke deltar i fellesgarantiordningen, må i henhold til garantibestemmelsene stille bankgarantier med høyere krav til størrelsen på garantiene. Kjøpere kan søke om å få delta i fellesgarantiordningen. Det vil da bli utregnet hvor mye som skal innbetales i depositum, samt ny utregning av garantikrav.

Kjøpere som har kredittforsikringsavtale må alltid stille depositum på 7-10% av kredittrammen.

Sluttsedler skal registreres og sendes inn straks etter hver levering, presisert i Forskrift av 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften), og våre rundskriv nr. 22/2012 og 16/2020.

Kjøpere skal til enhver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig. Dersom det forventes høyere kjøp i 2021 enn tidligere, bør kjøper, for ikke å risikere suspensjon av kjøpetillatelsen, be banken eller kredittforsikringsselskapet om å stille en høyere garanti enn det vi her har bedt om.

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Liv Inger Abrahamsen
Norges Råfisklag