Regelverk - 32/2021

Garanti for kjøp av råstoff i 2022

Regelverk 32/2021
Erstatter: 39/2020 |
Gyldig fra 11.11.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Vi viser til § 10 i våre forretningsregler og vårt rundskriv 1/2020 om gjeldende garantibestemmelser som dere også finner på våre nettsider www.rafisklaget.no. For kjøpere definert som auksjonskjøpere viser vi til vårt rundskriv 3/2021 Norges Råfisklags auksjonsregelverk – Generelle regler.

Vi aksepterer i hovedsak følgende former for sikkerhetsstillelse:

- Bankgaranti

- Kredittforsikring i kredittforsikringsselskapet Euler Hermes

 

Bankgaranti

For kjøpere som benytter bankgaranti følger nytt garantiskjema vedlagt hvor krav til garantibeløp for kjøp av råstoff i 2022 er påført. Vi ber om at vedlagte garantidokument benyttes av garantiutsteder. Dersom nytt garantiskjema ikke er vedlagt, vil siste fastsatte garantibeløp gjelde for 2022.

Frist for retur av garantidokument underskrevet av bankgarantist er 1.februar 2022. Vi gjør oppmerksom på at kjøpere som har oppstart av kjøp før denne dato må påse at de har garantistillelsen i orden før kjøp starter opp.

Kredittforsikring

For kjøpere med kredittforsikringsavtale vil vi på vegne av kjøper søke kredittforsikringsselskapet om endring i kredittramme i de tilfeller hvor krav til kredittramme er endret for 2022.

Vi videreformidler til kjøper de godkjente kredittrammene hos Euler Hermes. Kredittforsikringsselskapet vil ta direkte kontakt med kjøper dersom de har behov for nærmere informasjon om den økonomiske situasjon i kjøperselskapet.

Norges Råfisklag viderefakturerer kjøper for kredittforsikringspremien på kredittrammen.

Generelt om garantikravet og registrering av sluttsedler

Garantikravet er beregnet på grunnlag av gjennomsnitt av de største sammenhengende tomåneders kjøp av råstoff. Dette innebærer at utregnet garantibehov er et minimum, og kjøperne kan stille en høyere garanti enn det vi krever. Videre er kjøperne inndelt i ulike risikoklasser. Klassifiseringen av kjøperne er gjort på grunnlag av betalingshistorikk og kjøpernes offisielle årsregnskap. Klassifiseringen har betydning for garantistørrelsen.

Dersom sikkerhetsstillelsen er bankgaranti må kjøpere som deltar i fellesgarantiordningen innbetale et depositum. Kjøpere som ikke deltar i fellesgarantiordningen, må i henhold til garantibestemmelsene stille bankgarantier med høyere krav til størrelsen på garantiene. Kjøpere kan søke om å få delta i fellesgarantiordningen. Det vil da bli utregnet hvor mye som skal innbetales i depositum, samt ny utregning av garantikrav.

Kjøpere som har kredittforsikringsavtale må alltid stille depositum på 7-10% av kredittrammen.

Sluttsedler skal registreres og sendes inn straks etter hver levering, presisert i Forskrift av 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften), og rundskriv nr. 31/2021.

Kjøpere skal til enhver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig. Dersom det forventes høyere kjøp i 2022 enn tidligere, bør kjøper, for ikke å risikere suspensjon av kjøpetillatelsen, be banken eller kredittforsikringsselskapet om å stille en høyere garanti enn det vi her har bedt om.

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Liv Inger Abrahamsen
Regnskapssjef
Norges Råfisklag