Rundskriv - 25/2021

MSC-sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører f.o.m. 15. august 2021

Rundskriv 25/2021
Erstatter: Rundskriv nr 10/2021 |
Gyldig fra 15.08.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Vi viser til vår tidligere kunngjøring i rundskriv nr 10/2021.

Marine Stewardship Council (MSC) er en global bærekraftstandard for sjømat. En rekke norske fiskerier er sertifisert i henhold til denne standarden, herunder også fisket etter torsk og hyse nord for 62°N.

MSC-sertifisering av det samlede norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløp 26. april 2021. Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjaldt i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil (nm). For hyse ble sertifikatet utenfor 12 nm fornyet, men bortfalt for fangster tatt innenfor 12-mila med virkning fra og med 27. april 2021. Som følge av en klage ble MSC-sertifikatet for torsk (både innenfor og utenfor 12 nm) forlenget inntil videre.

Denne midlertidige forlengelsen for torsk opphører fra og med 15. august 2021. Fra dette tidspunkt vil MSC-sertifikatet for torsk (som for hyse) bare gjelde for fangster tatt utenfor 12 nm. Her er det landingstidspunktet som legges til grunn. Torsk fisket innenfor 12 nm som er landet til og med 14. august 2021, beholder MSC-sertifiseringen selv om den omsettes senere og uavhengig av hvor i verdikjeden den befinner seg.

Fangstfelt ført på landingsseddel/sluttseddel vil definere om landede kvanta kommer innunder MSC-ordningen eller ikke. Fangstfelt som oppgis på seddel er kodet med start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nm og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nm, og med forklarende tekst, slik:


Dokumentasjon fra landingsseddel/sluttseddel vil være avgjørende for den videre oppfølging av MSC-kravet. Videre følger krav om fysisk adskillelse av sertifisert og ikke-sertifisert råstoff i henhold til bedriftenes egne Chain of Custody (CoC) avtaler de måtte ha med MSC. Vi anbefaler alle bedriftene å gå gjennom sine internrutiner, og eventuelt snakke med sitt CoC revisjonsselskap for å sikre at den nødvendige sporbarheten er ivaretatt.

Norges Råfisklag vil utføre kontroll av fangstfelt-opplysning basert på bruk av sporingsdata og informasjon om innmeldte fiskeredskaper. I denne sammenheng anmodes fartøy som driver fiske utenfor 12-mila om både å melde inn bruk til bruksvakta samt ha sporingsverktøy påslått.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Adm. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag