Rundskriv - 24/2021

Innkreving av ressursrente

Rundskriv 24/2021
Gyldig fra 01.07.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Stortinget har i henhold til lov av 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter den 18. juni 2021 vedtatt at det skal betales en avgift til statskassen ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser med virkning fra 1. juli 2021. Forskrift av 11. desember 2001 nr 1451 om særavgifter kapittel 3-25 gir bestemmelser om ressursavgift:

  1. Avgiften skal beregnes for alle norske fangster også ved levering i utlandet og når  fisker selv overtar fangsten.
  2. Grunnlaget for beregning av avgiften er brutto salgsbeløp fratrukket salgslagsavgift (trekkgrunnlag 1).
  3. Avgiften oppstår ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova.

Avgiftssatsen fra og med 1.7.2021 er fastsatt til 0,42 %. Avgiften fremkommer på avregning og faktura sammen med de øvrige offentlige trekk og avgifter.

For fartøyer som det er gitt dispensasjon fra lagets oppgjørsordning, skal kjøper forestå innkreving fra fartøyet. På grunnlag av innsendte sluttsedler vil Norges Råfisklag beregne avgiften og belaste faktura eller avregning.

Ressursavgift skal betales for all førstehåndsomsetning fra og med 1.7.2021.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Adm. direktør
Siv Hansen
Norges Råfisklag