Regelverk - 24/2016

Omsetningsvilkår for fangst

Regelverk 24/2016
Erstatter: Rundskriv nr 32/2013 |
Gyldig fra 16.06.2016 |
Gyldig til Inntil videre

Generelt
I henhold til § 8, jfr § 3 i fiskesalgslagslova, og tilhørende forskrift av 20.12.2013 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre fisk m.v., dersom ikke fangsten på første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av salgslaget.

Videre vises til forskrift av 26.11.2010 om registrering som kjøper av fangst, der det framgår at all førstehåndsomsetning skal skje til kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister.

Dersom fisker/rederi med fartøy merkeregistrert i Råfisklagets distrikt skal lande fangst i utenlandsk havn, har Norges Råfisklag tilrettelagt følgende regelverk som i hovedsak betinger overtakelse av egen fangst 1).

Bakerst i dette rundskriv beskrives alternativ der nevnte kategori rederi som lander fryst fangst i utlandet, ønsker kontraktssalg til kjøper i Norge, som står oppført i det norske kjøperregisteret.

Fangst som egenovertas, omfattes ikke av Norges Råfisklag’s oppgjørs-/garantiordning. Ordningen krever at rederi opptrer som registrert kjøper og står oppført i Fiskeridirektoratets kjøperregister.

På denne bakgrunn gjelder følgende søknads- og rapporteringsprosedyre:

Søknad
Rederi må med søknad til Norges Råfisklag avklare rettighet til egenovertakelse av fangst. Ved levering av fangst i utlandet må det søkes til Norges Råfisklag minimum 24 timer før landing. Når landing skjer i helg eller på en helligdag, må søknad sendes før helg/helligdag innenfor ordinær arbeidstid. Fangsten kan ikke ilandføres før søknaden er innvilget. Ved regelmessige landinger over en periode, kan godkjenning gjøres gjeldende for hele perioden.

Søknad skal inneholde opplysning om registreringsmerke på fartøy, leveringssted, hva som er hovedfangst og perioden det skal leveres i utlandet. Norges Råfisklag vil i sin godkjenning sette opp betingelser for egenovertakelsen.

Søknad sendes firmapost@rafisklaget.no.

Landing/seddelføring
Før landing må følgende avklares:

  1. Fisker/rederi må stille garanti for beregnede avgifter før godkjenning til egenovertakelse
    gis. Dette kan gjøres i form av bankgaranti eller ved forskuddsinnbetaling av beregnet beløp til Norges Råfisklag. Eventuelt kan fisker/rederi framlegge avtale med kjøper i utlandet (auksjonen) om trekk i oppgjør. Kjøper 2) (auksjonen) må i sistnevnte alternativ overføre trekket til Norges Råfisklag.
  2. Ved eksport av fisk skal det betales eksportavgift (FF-avgift) til Norges Sjømatråd. Fisker/rederi må ta kontakt med Norges Råfisklag for å underskrive en avtale hvis de ønsker at Norges Råfisklag skal være eksportør.
  3. Når godkjenning til egenovertakelse foreligger, får fartøy tilsendt landingssedler som skal utfylles etter avsluttet fiske. Ved landing i EU-land kreves fangstsertifikat der landingsseddelen er grunnlaget. Landingsseddelen med best mulig estimert vekt i kolonne for bruttovekt sendes til Norges Sildesalgslag på e-post rafisklaget@sildelaget.no eller telefax 55 54 95 65. Nærmere orientering om formaliteter tilknyttet fangstsertifikat finnes på www.catchcertificate.no eller ved henvendelse til Norges Råfisklag.
  4. Ved landing må fangsten veies og kjøpers/auksjonens avregning oversendes sammen med landingsseddel til firmapost@rafisklaget.no. Kvanta fordelt på fiskeslag, størrelse, kvalitet, beløp og priser må framgå på avregningen. Etter mottak av salgsdokumentasjon registrerer Norges Råfisklag landingsseddel med nettokvantum. Deretter utsteder Norges Råfisklag sluttseddel med kvanta og priser fra landingsseddel/avregning og tilhørende faktura på lagsavgift og andre avgifter. Prisen på hver varelinje kan ikke være lavere enn Råfisklagets minstepris. Omsetningstidspunkt vil være når varen er solgt i utlandet.
  5. Fartøyet/rederiet har oppbevaringsplikt for utfylte landingssedler og avregninger i tråd med nasjonalt regelverk.
  6. Norges Råfisklag gis innsynsrett i regnskaper for å kunne ivareta nødvendige kontrolloppgaver.
1) Unntak gjelder for omsetning til utenlandsk kjøper der Norges Råfisklag påtar seg ansvar for garanti og oppgjør, jfr leveranser til kjøper i Murmansk.
2) Med salgslagets registrerte kjøpere menes kjøpere innført i Fiskeridirektoratets kjøperregister godkjent for aktuell omsetning, jfr forskrift av 26.11.2010 om registrering som kjøper av fangst.


Kontraktssalg av fryst fisk til kjøper i norsk kjøperregister

For fryst fisk som landes fra norske fartøy merkeregistrert i Råfisklagets distrikt til fryselager i utlandet, kan det etter søknad fra rederi godkjennes at fangst selges på kontrakt til norsk kjøper i Fiskeridirektoratets kjøperregister.

For regler vedrørende søknad om lossing/innmelding, innveiing og utstedelse av landingssedler, henvises til generelle regler slik det framkommer i avsnittene «Søknad» og «Landing/seddelføring» punkt 3 i teksten foran.

Godkjenning av salg på kontrakt utstedes på grunnlag av henvendelse fra rederi med opplysninger om fartøy, lossedetaljer om vareslag, pris, kjøper m.v.

Opplysninger om kontrakt innsendes: lagersv@rafisklaget.no.

Kontraktsforslag oversendes fra Norges Råfisklag til rederi/kjøper for godkjenning. Signering foretas elektronisk i denne rekkefølge på web:

  1. Redri, «Dine salg»
  2. Kjøper, «Dine kjøp»

Når kontrakt er signert av begge parter, utsteder Norges Råfisklag salgsbekreftelse.

Partiet stilles til kjøpers disposisjon så snart innbetaling/garanti er stilt. På dette tidspunkt vil sluttseddel bli utstedt.

Vi presiserer at informasjon om fristilling av partier i disse tilfeller går til rederi, som er ansvarlig for videre informasjon til lagersted i utlandet. Norges Råfisklag er uten ansvar dersom vareparti tas ut av lager før partiet er bekreftet stilt til kjøpers disposisjon.

Rederi er ansvarlig for at innsendt landingsseddel er korrekt utfylt, jfr Nærings- og fiskeridepartementets forskrift av 6. mai 2014 om landings- og sluttseddel.

Eventuelle reklamasjoner på grunnlag av avvik i kvantum, størrelse, kvalitet m.v. er et forhold mellom kjøper og rederi.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag