Regelverk - 21/2019

Låssetting av sei - påmelding og seddelføring f.o.m. 17.09.2019 og inntil videre

Regelverk 21/2019
Erstattet av: 27/2021 |
Gyldig fra 17.09.2019 |
Gyldig til 07.09.2021

Norges Råfisklag er av Fiskeridirektoratet innvilget dispensasjonsordning for veiekravet i landingsforskriften. Med henvisning til forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) har Fiskeridirektoratet satt opp regelverk som omhandler rapportering av låssatt sei som skal føres levende. Norges Råfisklag gir på denne bakgrunn følgende bestemmelser knyttet til omsetningen av låssatt sei for levendelagring.

Låssetting av notsei, påmelding og rapportering

 • Fisker/fartøy som skal låssette notsei må være påmeldt hos Norges Råfisklag.*
  • Ved påmelding skal følgende meddeles:
   • Fornavn og etternavn på fisker
   • Fartøy navn og registreringsmerke
   • Telefonnummer
   • E-postadresse
   • Antatt plassering av lås
 • Rapportering av fangst
  • Fisker/fartøy som skal låssette sei skal meddele Norges Råfisklag etter låssetting, der fartøyets navn, låsets posisjon (lengde- og breddegrad) og antatt fangststørrelse meddeles.
 • Påmelding, fangstrapportering kan meddeles per e-post på salg@rafisklaget.no eller per telefon 77 66 01 00
  • Påmelding, fangstrapportering utenom normal arbeidstid kan sendes per. E-post eller ringes inn påfølgende arbeidsdag.

Omsetning ved uttak fra seinotsteng (fisken skifter eier ved overføring fra steng til føringsbåt).

 • Rapportering av uttak
  • Ansvarshavende på føringsfartøy av låssatt sei skal forhåndsmelde alle planlagte uttak. Forhåndsmelding skal inneholde:
   • Føringsfartøyets navn
   • Uttaksdato
   • Stengets lokasjon (lengde og breddegrad)
   • Antatt uttakskvantum
 • Opplysningene sendes til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratets regionkontor. Norges Råfisklag kan meddeles per e-post på salg@rafisklaget.no eller per telefon - 77 66 01 00
 • Det skal skrives sluttseddel for hvert uttak av sei fra steng.
  • Den ansvarshavende om bord på føringsfartøyet utsteder sluttseddel på vegne av kjøper ved opptak av sei fra steng.
 • Sluttseddels krav til vektavlesing og nøyaktig kvantum anses oppfylt ved at:
  • Det foretas en snittveiing av fisk på egnet vekt.
   • Snittvekt av et representativt utvalg av fisken beregnes ved å benytte vedlagt veieskjema.
   • Det anbefales at det veies et minimum av 60 sei per lås med et minste antall på 20 stk. for hver veieprøve.
  • Fisken telles inn i føringsbåten og det totale antallet multipliseres med beregnet snittvekt for utstedelse av sluttseddel.
  • Alternativt kan annet godkjent vektsystem benyttes iht. landingsforskriften.
  • Antallet fisk føres opp på sluttseddel.
 • Føringsfartøy for sei skal ha installert ERS-utstyr og rapportere i henhold til ERS-forskriften.
  • I tillegg til meldingene angitt i ERS-forskriftens kapittel III skal føringsfartøyet sende meldinger etter ERS forskriften kapittel IV ved opptak fra lås/steng og ved landing/opptak til/fra mellomlagringsmerd. TRA-meldingene ved føring til og fra lås/steng/merd skal inneholde Norges Råfisklags nummer på levendelagringsanlegget.
 • Fiskefartøy som fører fisk og som operer innenfor samme fiskeri, må ha plombert redskap ved henting fra steng.
 • Norges Råfisklags kontrollører vil delta på enkelte overføringer.
 • Sei som er død eller døende skal leveres til godkjent kjøper og føres på sluttseddel.

Landing til mottaksanlegg

 • Det skal utstedes en landingsseddel ved landing til mottaksanlegget.
 • Antallet fisk skal føres på landingsseddel.
Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Audun Reiertsen
Norges Råfisklag