Rundskriv - 10/2021

Torsk/hyse nord for 62°N. Bortfall av MSC-Sertifisering.

Rundskriv 10/2021
Erstattet av: 25/2021 |
Gyldig fra 22.04.2021 |
Gyldig til 14.08.2021

Marine Stewardship Council (MSC) er en global bærekraftstandard for sjømat. En rekke norske fiskerier er sertifisert i henhold til denne standarden, herunder også fisket etter torsk og hyse nord for 62°N.

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløper 26. april 2021. Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjelder i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil (nm). Det foreligger nå en klage som gjør at gjeldende MSC-sertifikat forlenges inntil videre for torsk. For hyse fornyes sertifikatet utenfor 12 nautiske mil, mens for fangster innenfor 12-mila bortfaller sertifikatet for fangster fisket fra og med 27. april 2021. Dette oppsummeres slik:

  1. Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nm beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (forlenges en uke av gangen).

  2. Hyse fanget innenfor 12 nm f.o.m. 27.04. beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nm (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

Fangstfelt ført på landingsseddel/sluttseddel vil definere om landede kvanta kommer innunder MSC-ordningen eller ikke. Fangstfelt som oppgis på seddel er kodet med start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nm og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nm, og med forklarende tekst, slik:

Dokumentasjon fra landingsseddel/sluttseddel vil være avgjørende for den videre oppfølging av MSC-kravet. Videre følger krav om fysisk adskillelse av sertifisert og ikke-sertifisert råstoff i henhold til bedriftenes egne Chain of Custody (CoC) avtaler de måtte ha med MSC. Vi anbefaler alle bedriftene å gå gjennom sine internrutiner, og eventuelt snakke med sitt CoC revisjonsselskap for å sikre at den nødvendige sporbarheten er ivaretatt.

Norges Råfisklag vil utføre kontroll av fangstfelt-opplysning basert på bruk av sporingsdata og informasjon om innmeldte fiskeredskaper. I denne sammenheng anmodes fartøy som driver fiske utenfor 12-mila om både å melde inn bruk til bruksvakta samt ha sporingsverktøy påslått.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag