Regelverk - 1/2021

Sjølproduksjon tørrfisk. Innskjerping av krav til seddelføring/rapportering

Regelverk 1/2021
Gyldig fra 12.01.2021 |
Gyldig til Inntil videre

Fangster som ilandføres for sjølproduksjon omfattes av nasjonalt regelverk som fiskesalgslagsloven og havressursloven. Vi går her spesielt inn på krav til seddelføring/rapportering som framgår av landingsforskriften, herunder krav til at landingsseddel skal registreres og innsendes elektronisk for hver landing.

Forskrift av 6. mai 2014 nr 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) har følgende krav til registrering av all fangst som ilandføres:

§8: Ved landing inntrer plikt til å gi landingsopplysninger. Hvilke landingsopplysninger som skal gis, framgår av §§ 9, 10, 11 og 13.

Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet stiller krav til at alle som sjøltilvirker tørrfisk, må være godkjent av Mattilsynet for å kunne drive slik virksomhet.

Landingsopplysninger
Norges Råfisklag har tilrettelagt et system på vår hjemmeside som er tilpasset det nasjonale regelverket, der sjølprodusenter for alle kvanta som ilandføres for sjølproduksjon, skal registrere sine landinger elektronisk slik:

  • Landingsseddel skal føres for hver landing og overføres Norges Råfisklag straks etter utstedelse. Landingsseddelen skal fylles ut som webseddel, jf. veiledning. Ta kontakt med salgslaget dersom du ikke har brukertilgang til rafisklaget.no. I særlige tilfeller kan fisker søke Norges Råfisklag om bruk av manuell landingsseddel på tilsendt seddelblokk, for elektronisk innsending til salg@rafisklaget.no.

Registering av sjølprodusent hos Norges Råfisklag
Samtlige sjølprodusenter av tørrfisk skal være registrert hos Norges Råfisklag, med navn på fisker, telefonnummer og fartøynummer. Liste over registrerte sjølprodusenter gjøres tilgjengelig for kontrollerende myndigheter på www.rafisklaget.no. Registrering vil gjelde for ett år av gangen, men videreføres automatisk ved registrert aktivitet.

Samtidig med registrering vil sjølprodusent få tilsendt laminert godkjennings-skilt som hjellene skal merkes med. Sammen med registreringsbekreftelsen vil vi sende ut en veiledning for utfylling av landingsseddel.

Reaksjon ved overtredelser
Sjølprodusert tørrfisk skal omsettes til kjøper registrert i Fiskeridirektoratets kjøperregister og klarert av fiskesalgslag for kjøp. Omsetning av sjølprodusert tørrfisk i strid med bestemmelsene i dette rundskriv, d.v.s. uten at landede kvanta er registrert og innmeldt Norges Råfisklag, vil medføre tilbakeholdelse av fangstverdi. Omsatte kvanta som ikke er registrert, vil medføre inndraging av fangstverdi, jf. fiskesalgslagsloven § 23.

Dersom kontroll avdekker kvanta på hjell/lager hos sjølprodusent som ikke er registrert/innrapportert, vil det kunne medføre straffansvar, jf. fiskesalgslagsloven § 22.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør omsetning
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag