Regelverk - 02/2022

Minstepriser for taskekrabbe f.o.m. 1. mai 2022

Regelverk 02/2022
Gyldig fra 01.05.2022 |
Gyldig til Inntil videre

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe sesongen 2022.

Sjømatbedriftene og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisen for taskekrabbe med kr 1,00 pr kg. Minstepriser gjeldende fra og med 1. mai 2022 blir da:

Hokrabbe, minst 13 cm, alle anvendelser kr 13,50 pr kg
Hannkrabbe, minst 13 cm, alle anvendelser kr 13,50 pr kg


Prisen forutsetter at fangsten sorteres i hann- og hokrabbe og at begge storklør skal være intakt. Samme minstepris gjelder i de tilfeller kjøper og fisker blir enig om samfengt leveranse.

Kvalitet
Her vises til forskrift av 28.6.2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer, spesielt kapittel VII – Særlige bestemmelser om krepsdyr Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer - Lovdata:
§ 18 – Fangst/fangstbehandling: Ved fangst skal selvdød krabbe og blautkrabbe, vasskrabbe og tomkrabbe fjernes, og ikke omsettes til humant konsum.
§ 19 – Krav ved koking av krepsdyr: Hummer, krabbe og sjøkreps skal kokes umiddelbart etter avlivning.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering.

Reduksjonsadgang
For krabbe som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene kan prisen reduseres med inntil 40 % etter graden av forringelse. Før eventuelt trekk gjennomføres, forutsettes det at fisker først har fått advarsel om dårlig sortering/kvalitet.

Føringstilskudd
Det vil også for sesongen 2022 være mulig å søke om å få dekket deler av kjøpers føringsutgifter for krabbe som blir ført fra mottaksstasjoner. Søknad om føringstilskudd avklares med Råfisklaget før søknad på web. På grunn av begrensede midler kan føringstilskuddet bli stoppet på kort varsel.

Påmelding
Norges Råfisklag oppfordrer fiskerne om å ta kontakt med kjøperne før levering.

Norges Råfisklag
Jan Erik Strøm
Regiondirektør
Willy Godtliebsen
Norges Råfisklag